ทุน: พัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ณัฐวิภา จันโทริ
  043-203177, เบอร์ภายใน: 50450ทุนปีงบประมาณ 2567 (สิ้นสุด 28 เมษายน 2566)

  ประกาศชื่อผู้ได้รับทุน 2567 * New
  คู่มือนักวิจัยใหม่ 2567 * New
  กลุ่มไลน์วิจัยใหม่ 2567 * New
  ภาคผนวกคู่มือนักวิจัยใหม่ * New
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 2567
  ประกาศรับสมัครทุน 2567
  ใบสมัคร
  แบบเอกสารเชิงหลักการ concept paper
  แผนงานสำคัญ Flagship
  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน 63-70

ทุนปีงบประมาณ 2566 (สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2565)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ไดรับทุนรอบ1 ที่2660-2565
  ภาคผนวกในคู่มือ นักวิจัยใหม่ 2566
  ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนานักวิจัย

  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 2566 * New
  แบบเสนอโครงการ 2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รอบที่ 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รอบที่ 1
  ประกาศรับสมัครทุน 2565
  แบบเอกสารเชิงหลักการ concept paper
  ใบสมัคร


ทุนปีงบประมาณ 2565 (สิ้นสุด 11 มิ.ย. 64)

  1. บันทึกนำส่งเอกสารปิดโครงการ
  2. แบบฟอร์มการขอปิดโครงการ
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  ประกาศ 1055/64 รับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ปี 65
  ใบสมัครนักวิจัยใหม่
  แบบเอกสารเชิงหลักการ


ทุนปีงบประมาณ 2564 (สิ้นสุด 15 ก.ค.63)

  ประกาศ 1216/2563 รับสมัครทุนฯ นักวิจัยใหม่
  ใบสมัครนักวิจัยใหม่
  แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Proposal)


การรายงานผลโครงการวิจัยใหม่

  Executive Summary
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  แบบการจัดทำบทความ (Manuscript)


การปิดโครงการวิจัยนักวิจัยใหม่

  บันทึกนำส่งเอกสารปิดโครงการ
  แบบขอปิดโครงการ


+