สุณิษา แสงเหลา
  เบอร์ภายใน : 50118
  sunido@kku.ac.th ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เลขบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น SCB
 เลขบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น KTB


แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิจัย(วงเงินเกิน 500,000 บาท)

 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับ ราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 แบบฟอร์ม ร่าง TOR
 แบบฟอร์มขอความเห็นชอบให้ซื้อ / จ้าง
 แบบฟอร์มการแต่งตั้งคณะกรรมการ / ร่างTOR
 แบบฟอร์มใบเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
 แบบฟอร์มรายงานผลขออนุมัติซื้อ / จ้าง
 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก / เชิญชวน
 ประกาศผลผู้ชนะ
 รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแบบฟอร์มพัสดุวิจัย (แบบเดิม)

 1. แบบแจ้งการจัดหาและแจังความตัองการพัสดุ
 2. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง
 3. แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
 4. ใบสั่งซื้อ
 5. ใบสั่งจ้าง
 6. สัญญาซื้อขาย
 7. สัญญาจ้าง
 8. บันทึกตรวจรับและเบิกจ่ายเอกสารประกอบการประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 63

 5817-2563 คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 ตารางที่ 1 ขั้นตอนขอความเห็นชอบ
 ตารางที่ 2 ขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
 ตารางที่ 3 ขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ตารางที่ 4 กรณีจัดหาพัสดุที่วงเงินไม่เกิน 5 แสน
 ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 เปรียบเทียบขั้นตอนการดำเนินการแบบเก่า และแบบใหม่
 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา มข. pdf
 ppt_นำเสนอ06-11-63