ทุน: R2R / วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี
  เบอร์ภายใน: 42762,043-203177
  ngamchaitku@kku.ac.thโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research: R2R) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2567

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสถาบัน(R2R)2567 * New
  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน
  แบบเสนอโครงการวิจัย R2R 2567
  หลักเกณฑ์การรับสมัคร R2R 2567


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research: R2R) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566

  บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัยสถาบัน * New
  ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย


โครงการวิจัยสถาบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2565


 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 1043-2565 >
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  ประกาศรับสมัครอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม
  บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย(ร.ร.สาธิต มข.)


โครงการวิจัยสถาบัน 2565 (R2R)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสถาบัน(R2R) 2565
  ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยสถาบัน 2565
  แบบเสนอโครงการวิจัย 2565 ฉบับเต็ม
  ปฏิทินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ
(Routine to Research) ปี 2564


  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิจัยสถาบัน 2564
  ปฏิทินโครงการวิจัยสถาบัน 2564
  ประกาศรับสมัคร R2R


เอกสารประกอบการบรรยาย

  1) นโยบาย R2R (2563) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ (2 ธ.ค. 62)
  2) ชี้แจงนโยบาย R2R รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา (2 ธ.ค. 62)
  R2R กับความก้าวหน้าสายสนับสนุน รศ.ปณิธาน (11 ธ.ค. 62)


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ
  ใบสำคัญรับเงิน
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบการจัดทำบทความ (Manuscript)
  บันทึกข้อความขออนุมัติยุติโครงการ


ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ
  การจัดสรรงวดเงินและการเบิกจ่ายเงิน (2521/2558)
  ปรับปรุงการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ (1472/2556)
  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
  ขั้นตอนการรับเงิน (วิจัยสถาบัน)
  ขั้นตอนการรับเงิน (R2R)
  ขั้นตอนและคำอธิบายการเบิกจ่ายเงิน
  แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ตัวอย่างคำนวณค่าใข้จ่ายโครงการ
  ประกาศ203-2561หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย


การจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

  แบบการจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบููรณ์
  ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยและปิดโครงการ
  บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย)
  แบบการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน