ทุน: ฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก
(Post-Doctoral Training)


  สิริประภา กิตติกำจร/ยุพิณ โสภาราษฏร์
  043-203177, เบอร์ภายใน: 50450
  siriki@kku.ac.thประกาศทุน


  ปีงบประมาณ 2567 * New

  01-ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2567
  (Thai)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Post-Doc 67
  (Eng)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Post-Doc 67
  อาจารย์ที่ปรึกษา-หลักฐานการตีพิมพ
  04-ผู้เข้าอบรม-หลักฐานการตีพิมพ์ 2567


  ปีงบประมาณ 2566

  01-ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2566
  03-(Thai)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Post-Doc 66
  02-(Eng)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Post-Doc 66
  04-หลักฐานการตีพิมพ์ 2566


  ปีงบประมาณ 2565 (รอบ2)

  ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
  (Thai) แบบข้อเสนอโครงการวิจัยทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
  (ENG) แบบข้อเสนอโครงการวิจัยทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
  หลักฐานการตีพิมพ์ 2565(รอบที่ 2)


  ปีงบประมาณ 2565

  ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2565


  ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ปี 64
  แบบเสนอโครงการวิจัยทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ประจำปี 2564


  ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศ 3032-2562 การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  ประกาศ 1575/2562 หลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)


ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปี

  ผลการพิจารณาทุนฯประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่2) * New
  ผลการพิจารณาทุนฯประจำปี 2565 (ประกาศ 2691/2564)

  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2564 (ประกาศ 647/2564)

  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2563 (รอบที่2) (ประกาศ 1867/2563)
  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2563 (ประกาศ 26/2563)
  ผลการพิจารณาทุนฯ ประจำปี 2562 (ประกาศ 2178/2562)


ทำการวิจัยเต็มเวลา (Full time)

  ใบสำคัญรับเงิน (Full time / ตัวอย่าง)
  ใบสำคัญรับเงิน (Full time / แบบ)
  แบบรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน (Full time / ตัวอย่าง)
  แบบรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน (Full time / แบบ)
  แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย


ทำการวิจัยแบบไม่เต็มเวลา (Part time)

  ใบสำคัญรับเงิน (Part time / ตัวอย่าง)
  ใบสำคัญรับเงิน (Part time / แบบ)
  แบบรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน (Part time / ตัวอย่าง)
  แบบรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน (Part time / แบบ)
  แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย