กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และสถาบันวิจัย

  ประพันธ์ พันตาเอก
  043-203177, เบอร์ภายใน: 44829สัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  01-สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย)
  02-แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
  03-แบบจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัย
  04-แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
  แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายเงิน (โครงการวิจัย)


ข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

  รับสมัครข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ประกาศ 1059/2550)


KPI

  คำอธิบาย KPI และข้อกำหนดเพิ่มเติมกลุ่มวิจัยศูนย์วิจัยแนบท้ายประกาศ


การใช้งบประมาณ และการเบิกจ่ายของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย

  การประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2562
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา (ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  (1) ตัวอย่างเอกสารประกอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  (2) ตัวอย่างเอกสารประกอบ การจัดจ้างรถตู้
  (3) ตัวอย่างเอกสารประกอบ การจัดซื้อวัสดุทั่วไป
  (4) ตัวอย่างเอกสารประกอบ การจัดจ้าง-เจ้าหน้าที่จ้างเหมาราย 1 เดือน
  (5) ตัวอย่างเอกสารประกอบ การจัดจ้าง-เจ้าหน้าที่จ้างเหมาราย 12 เดือน


คำสั่ง ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่ง 2549/2561 มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ
  ประกาศ 920/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย
  ประกาศ 780/2561 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศ 453/2561 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของกลุ่มวิจัย ศูนย์วจัยและสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


  ประกาศ 2940/2560 หลักเกณฑ์การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยและสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศ 1880/2559 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศ 1089/2559 หลักเกณฑ์การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย
  หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณอุดหนุนการวิจัยและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม)
  ประกาศ 566/2549 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย