Research Program

  ประพันธ์ พันตาเอก (ทำสัญญารับทุน)
  043-203177, เบอร์ภายใน: 44829
  praphanph@kku.ac.thประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

  ปีงบประมาณ 2567

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 2 * NEW
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 1 * NEW
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 1 * NEW


  ปีงบประมาณ 2566

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 10
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 9
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 8
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 7
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ รอบ 10
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ รอบ 9
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ รอบ 8
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 6
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 5
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ รอบ 7
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ รอบ 6
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ รอบ 5
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 1
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 1


  ปีงบประมาณ 2565

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 8
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 7
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 6
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 5
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย รอบ 1
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 1
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โปรแกรมวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค รอบที่ 1
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โปรแกรมวิจัยพัฒนากัญชง กัญชาประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โปรแกรมวิจัยพัฒนากัญชง กัญชาประโยชน์เพื่อทางการแพทย์ รอบ 1

  ปีงบประมาณ 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 11
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 10
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming รอบที่ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 8
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ วิจัยพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม รอบที่ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 6
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 5
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ วิจัยพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม รอบที่ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 7
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming รอบที่ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โปรแกรมวิจัยสารสกัดและการใช้ประโยชน์จากเห็ด
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 5
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 4
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ภายใต้โครงการวิจัยขนาดใหญ่ (ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ วิจัยพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 3
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโปรแกรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

  ปีงบประมาณ 2563

  1690-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming
  1317-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค Immune Enhancer
  1430-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค Immune Enhancer
  1434-2563 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming


  โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program
  แผนงานวิจัยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immune Enhancer)
  แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)