ข้อมูลสัญญารับทุนฝึกอบรมหลังปรัญญาเอก (Post-Doctoral training)

งบประมาณปี   ทั้งหมด  

ลำดับที่ รายชื่องานวิจัย
1
การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกกลุ่มTiO2เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการกักเก็บพลังงาน

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-01        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : pthongbai@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฑาพล จำปาแถม         หน่วยสังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์         อีเมล์ : tjutapol@gmail.com
สถานะ : N/A

2
การประเมินประสิทธิภาพการตรวจแอนติเจนในปัสสาวะสำหรับวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างครบวงจรในมนุษย์และแบบจำลองในสัตว์ทดลอง

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-04        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวร         หน่วยสังกัด : คณะแพทยศาสตร์         อีเมล์ : paib_sit@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิกา วรสิษฐ         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : chanika.w@kkumail.com
สถานะ :

3
พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีหลายต้นแบบเพื่อการสกัดด้วยเฟสของแข็งแบบจำเพาะที่มีสมบัติแม่เหล็กสำหรับสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในผลผลิตทางการเกษตร

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-05        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา บุระคำ         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : rodjbu@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิตยา บุญทองโท         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : tittayabo@gmail.com
สถานะ : N/A

4
Low viscous oil-biodiesel blends : A binary biofuel approach to completely eradicate the usage of conventional fuel in diesel engine

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-06        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ : tanwon@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : Dr.Dhinesh Balasubramanian         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : dhineshbala91@mepcoeng.ac.in
สถานะ :

5
เงื่อนไขเพียงพอของกราฟที่มีการให้สี 4 สีแบบ DP

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-07        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : kitnak@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : pongpat_s@kkumail.com
สถานะ : N/A

6
การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน : กลยุทธิ์การให้อากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแบบกะและแบบต่อเนื่องและรูปแบบทางคณิตศาสตร์

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-08        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์         หน่วยสังกัด : คณะเทคโนโลยี         อีเมล์ : lakcha@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์         หน่วยสังกัด : Mars Petcare Thailand         อีเมล์ : piccolosth@yahoo.com
สถานะ : N/A

7
ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบหดตัวในปริภูมิเมตริกที่ประกอบด้วยกราฟที่ระบุทิศทาง

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-10        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แซ่จึง         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : saejung@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ บุญศรี         หน่วยสังกัด : สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         อีเมล์ : narongsuk.bo@rmuti.ac.th
สถานะ :

8
ขั้นตอนวิธีบางขั้นตอนสำหรับปัญหาอสมการการแปรผัน

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-11        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แซ่จึง         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : saejung@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิศนันทร์ ใจประนพ         หน่วยสังกัด : สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         อีเมล์ : chanitnan.ja@rmuti.ac.th
สถานะ :

9
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และต้นแบบการพยากรณ์การติดเชื้อ โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุลขั้นสูงและข้อมูลจริงจากชุมชนต้นแบบ

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-12        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี         หน่วยสังกัด : คณะแพทยศาสตร์         อีเมล์ : kiatichai@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เบญจวรรณ แก้วสีขาว         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : banjawank@kkumail.com
สถานะ :

10
กลยุทธ์ของการเสริมใบหญ้านางอัดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหมัก และลดการผลิตก๊าซมีเทน

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-13        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ญาณวิทย์เมธา วรรณพัฒน์         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ : metha@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : Dr.Bounnaxay Viennasay         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : bounnaxay@gmail.com
สถานะ :

11
1)Effect of two methane-mitigating diets on the rumen microbiome using particularly equivalent sequencing. 2)Ruminal microbiome community connected with methane emission from ruminant animals.

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-14        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ญาณวิทย์เมธา วรรณพัฒน์         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ : metha@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : Assar Ali Shah         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : assaralishah@yahoo.com
สถานะ :

12
การลดแอททริบิวส์สำหรับตารางตัดสินใจแบบผสมโดยใช้วิธีการรัฟเซตและเซตแบบคลุมเครือ

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-15        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : wongsar@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : Mr.NGUYEN NGOC THUY         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : nnthuy.cntthue@gmail.com
สถานะ :

13
ผลของเอนไซม์ต่อการลดไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอาหารที่มีมันสำปะหลังสดเป็นองค์ประกอบต่อกระบวนการหมักในรูเมนและการใช้ประโยชน์อาหารในโคเนื้อ

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-16        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ : anusorn@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะดล สุภาพงษ์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : chanadol@kkumail.com
สถานะ :

15
การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้และการผลิตแก๊สมีเทน ด้วยพืชสมุนไพรในอาหารโคเนื้อ

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-18        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ : anusornc@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชาด เขจรศาสตร์         หน่วยสังกัด : ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรมเกษตร         อีเมล์ : pkhejornsart@hotmail.com
สถานะ :

16
การพัฒนาชุดทดสอบเซนเซอร์ชีวภาพสำหรับการตรวจโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกในเลือดและการดื้อยาที่สำคัญอย่างรวดเร็วไปสู่เชิงพาณิชย์

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-19        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์         หน่วยสังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์         อีเมล์ : arolul@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : arpasr@kkumail.com
สถานะ :

17
การสังเคราะห์น้ำมันชีวภาพจากสุราดำด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟกชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-20        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ : artner@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย กัญจนาทิพย์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : k_ekk@hotmail.com
สถานะ :

18
ความหลากชนิดและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัย ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-21        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงประดับ         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : narumon@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา สมนาค         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : s_rungnapa@kkumail.com
สถานะ :

19
อสมการแอร์มีต-อาดามาร์ที่ละเอียดขึ้นสำหรับฟังก์ชันคอนเวกซ์ต่อเนื่องในแนวทางของแคลคูลัสแบบ (p,q)

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-23        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.คำสิงห์ นนเลาพล         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : nkamsi@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาลักษ์ ปราบเสียง         หน่วยสังกัด : สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี         อีเมล์ : julalak.pra@mail.pbru.ac.th
สถานะ :

20
การจัดการการส่งผู้โดยสารทางน้ำในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-24        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์         หน่วยสังกัด : คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ         อีเมล์ : sakkno@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ         อีเมล์ : wisitsiri.chu@lru.ac.th
สถานะ :

21
เงื่อนไขความเป็นปรกติของกึ่งกรุป

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-25        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ช่างผัส         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : thacha@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัตร เหลืองชัยศรี         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : desparadoskku@hotmail.com
สถานะ :

22
ความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของคลาโดเซอราในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-26        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาลัยนานาชาติ         อีเมล์ : la_orsri@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา เตียงงา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : su.tiangnga@gmail.com
สถานะ :

23
การศึกษาศักยภาพของสาหร่าย Chlorella sp. และ Pediastrum sp. แบบผง เพื่อการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-27        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาลัยนานาชาติ         อีเมล์ : la_orsri@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ์         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         อีเมล์ : sutthana.p@ubu.ac.th
สถานะ :

24
การวางนัยทั่วไปของกึ่งริงอันดับโดยใช้การดำเนินการ n-วิภาค

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-28        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : banpib@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : pakorn1702@gmail.com
สถานะ :

25
คุณสมบัติเชิงแสงของคาร์บอน ซิลิกอนและเจอร์มาเนียมที่มีโครงสร้างแบบผลึกนาโนเพื่อใช้ในการแพทย์และตัวรับรู้ชีวภาพ

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-29        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ : mpairo@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายรุหาญ ถิรญาธรณ์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : ruhan@kkumail.com
สถานะ :

26
แถบตรวจสำเร็จเพื่อเวชศาสตร์เชิงป้องกัน

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-30        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง         หน่วยสังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์         อีเมล์ : jurpoo@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสุดา มาระมิ่ง         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : pornsudamaraming@gmail.com
สถานะ :

27
การใช้ประโยชน์เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษอาร์โทรปอดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

สัญญาเลขที่ : PD2563-02-31        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 11 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 10 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง         หน่วยสังกัด : คณะเภสัชศาสตร์         อีเมล์ : sakdad@kku.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประเพ็ญพักต์ศิริ รังษา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : prapenpuksiri@gmail.com
สถานะ :

33
ผลของการใช้จิ้งหรีดป่นทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้น ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและการผลิตแก็สเมทเธนของโคพื้นเมืองไทย

สัญญาเลขที่ : PD2563-01        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.บุรารัตน์ เภสัชชา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : burarat_kat@hotmail.com
สถานะ :

34
การศึกษาเมตาโบโลมิกส์โดยใช้ 1H NMR ในเนื้อโคเนื้อสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สัญญาเลขที่ : PD2563-02        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : chirasak.pho@mahidol.edu
สถานะ :

35
การเสริมจุลินทรีย์ต่อการย่อยได้ของโภชนะ นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และการปลดปล่อยแก๊สเมธเทนในโคเนื้อ

สัญญาเลขที่ : PD2563-03        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมปนาจ เภสัชชา         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม         อีเมล์ : kampanatmon@gmail.com
สถานะ :

36
ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่ไม่ทราบชนิดของการกลายพันธุ์ในประเทศไทย:การศึกษาในระดับโมเลกุลสู่การควบคุมและป้องกันโรค

สัญญาเลขที่ : PD2563-04        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ         หน่วยสังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา สิงหะ         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : vkalum1@gmail.com
สถานะ :

37
บทบาทของ apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease1 (APEX1)ในมะเร็งท่อน้ำดี

สัญญาเลขที่ : PD2563-06        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา         หน่วยสังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ดวงเดือน ธรรมนารถสกุล         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : pui_ddlab41@hotmail.com
สถานะ :

38
การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งไปเป็นพลังงานชีวภาพและสารผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

สัญญาเลขที่ : PD2563-07        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร         หน่วยสังกัด : คณะเทคโนโลยี         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.แพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : praepilas_d@kkumail.com
สถานะ :

39
การศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์และความหลากหลายของ gut microbiome ในอุจจาระผู้ป่วยโรคติดเชื้อปรสิต Strongyloides stercoralis ที่บริโภคปลาร้า และปลาร้า

สัญญาเลขที่ : PD2563-08        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์         หน่วยสังกัด : คณะแพทยศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รัชนี รอดภัย         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : rutchanee5020@gmail.com
สถานะ :

40
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ของสารจากธรรมชาติ ในระดับ in vitro และในสัตว์ทดลอง

สัญญาเลขที่ : PD2563-09        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร         หน่วยสังกัด : คณะเภสัชศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมาน โภคาทรัพย์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : piman.pocasap@gmail.com
สถานะ :

41
การสังเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและสมบัติเคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุนาโนคอมโพสิตระหว่าง CuO และ คาร์บอนจากเส้นใยกากมะพร้าวสำหรับประยุกต์เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยวดยิ่ง

สัญญาเลขที่ : PD2563-10        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศศิพิมล สวัสดิ์ซิตัง         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : sasisawad@kkumail.com
สถานะ :

42
ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นของอาหารที่มีต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคาลานอยด์โคพีพอดน้ำจืดในประเทศไทย

สัญญาเลขที่ : PD2563-11        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาลัยนานาชาติ         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พุทธพรรณี บุญมาก         หน่วยสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด         อีเมล์ : phuttaphannee@gmail.com
สถานะ :

43
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาสตรอนเทียมไททาเนตที่เจือด้วยเหล็ก (SrTi1–xFexO3) ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลภายใต้สภาวะเบส ในการย่อยสลายน้ำเสียยาปฏิชีวนะโดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

สัญญาเลขที่ : PD2563-12        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพร สุวรรณเรือง         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : totsaporn.s@kkumail.com
สถานะ :

44
Drafting research article article title

สัญญาเลขที่ : PD2563-13        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : Mr.Karthikeyan Velmurugan         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : karthi230407@gmail.com
สถานะ :

45
การพัฒนาระบบ AI ในการตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

สัญญาเลขที่ : PD2563-14        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 2 / 2563         วันที่สิ้นสุด : 31 / 1 / 2564        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา คำผอง         หน่วยสังกัด : บริษัท เจพี อิน เทลลิเจ็นท์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง         อีเมล์ : jetsada.kumphong@gmail.com
สถานะ :

47
การพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีนร่วมกับสารปรับสภาพรูเมน เพื่อปรับปรุงกระบวนการหมักและจุลินทรีย์ในรูเมนสำหรับการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สัญญาเลขที่ : PD2562-01        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ญาณวิทย์เมธา วรรณพัฒน์         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวากร อำพาพล         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : ouiyaxx@hotmail.com
สถานะ :

48
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับดินของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

สัญญาเลขที่ : PD2562-02        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.เอ เทรี่ แรมโบ         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ยศดา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : sujiyo@kkumail.com
สถานะ : ปิดทุน

49
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะอาหารของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานการผลิตกรดซิตริกโดยการใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ในการหมักเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

สัญญาเลขที่ : PD2562-03        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ฉลอง วชิราภากร         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริศักดิ์ ตาลป้อง         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : sirisak1985@hotmail.com
สถานะ :

50
การคัดเลือกจีโนมเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ในลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สัญญาเลขที่ : PD2562-04        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.วุฒิไกร บุญคุ้ม         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางหนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : neungrutai.pro@mahidol.edu
สถานะ :

51
การวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบจากการคัดเลือกในไก่พื้นเมืองและการประเมินพันธุ์ด้วยการวิเคราะห์จีโนมในไก่พื้นเมืองลูกผสม

สัญญาเลขที่ : PD2562-05        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.วุฒิไกร บุญคุ้ม         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : wootken@gmail.com
สถานะ : ปิดทุน

52
ผลของการใช้สารสกัดจากข้าวโพดม่วงและน้ำมันรำข้าวหอมนิลในสูตรของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์จากเนื้อโคพื้นเมืองเพื่อลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์และการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สัญญาเลขที่ : PD2562-06        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.สุทธิพงศ์ อุริยพงศ์สรรค์         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬากร ปานะถึก         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : julakorn@mju.ac.th
สถานะ :

53
การปรับปรุงคุณภาพเสถียรภาพ เมื่อสัมผัสอากาศและการย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนหมักโดยการใช้สารเสริมพืชหมัก

สัญญาเลขที่ : PD2562-07        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.อนุสรณ์ เชิดทอง         หน่วยสังกัด : คณะเกษตรศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย แก้วพิลา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : c_kaewpila@yahoo.com
สถานะ : ปิดทุน

54
การพัฒนาวิธีการตรวจกรองแอนติบอดีต่อเอชแอลเอ และมิคเอที่มีความสำคัญต่อการปลูกถ่ายไตด้วยหลักการ ion sensitive field effect transistor

สัญญาเลขที่ : PD2562-08        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์         หน่วยสังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาพร วงค์เฟียง         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : wongfieng@hotmail.com
สถานะ : ปิดทุน

55
การศึกษา ion-sensitive field – effect transistor เพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกในเลือดและการดื้อยา

สัญญาเลขที่ : PD2562-09        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์         หน่วยสังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภาศิริ ศรีเศรษฐการ         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : arpasr@kkumail.com
สถานะ : ปิดทุน

56
การผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จากน้ำอ้อยโดยสาหร่ายขนาดเล็ก (Polyhydroxyalkanoate (PHAs) production from sugarcane juice by microalgae)

สัญญาเลขที่ : PD2562-10        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.อลิศรา เรืองแสง         หน่วยสังกัด : คณะเทคโนโลยี         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริชาติ ผลานิสงค์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : parichat.ppg@gmail.com
สถานะ :

57
การผลิตซอร์บิทอลโดยการหมักไฮโดรไลเซตชานอ้อยร่วมกับไฮโดรไลเซตกากมันสำปะหลังโดยใช้ Zymomonas mobilis สายพันธุ์ทนร้อน

สัญญาเลขที่ : PD2562-11        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พรเทพ ถนนแก้ว         หน่วยสังกัด : คณะเทคโนโลยี         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐพร ชำนิป่า         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : cnuttaporn@kkumail.com
สถานะ :

58
การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน HPV E2 และ p16INK4a ในตัวอย่างน้ำล้างช่องคลอด เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สัญญาเลขที่ : PD2562-12        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.แจ่มใส เพียรทอง         หน่วยสังกัด : คณะแพทยศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรยุทธ วงจำปา         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : weerawjp@hotmail.com
สถานะ :

59
ผลของสารสกัดจากดอกแคนาต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเบาหวานชนิดที่2

สัญญาเลขที่ : PD2562-13        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด         หน่วยสังกัด : คณะแพทยศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเตชสิทธิ์ ญาณสิทธินนท์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : supataechasit.Y@gmail.com
สถานะ : ปิดทุน

60
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เขืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

สัญญาเลขที่ : PD2562-14        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.ประนอม จันทรโณทัย         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย กลัดวงษ์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : kladwong@gmail.com
สถานะ :

61
การตรวจวัดน้ำปริมาณต่ำในตัวทำละลายอินทรีย์โดยอาศัยสมบัติเชิงแสงของโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีด้วยตาเปล่า (Traces of water in organic solvent with discriminative luminescent detection based on Metal?Organic Framework)

สัญญาเลขที่ : PD2562-15        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.สุจิตรา ยังมี         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา โอ่ทอง         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : le_petitprince@live.com
สถานะ : ปิดทุน

62
การศึกษาและปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุเซรามิก ACu3Ti4O12 (A=Ca, Sm1/2Na1/2, Sm1/3Na1/3Ca1/3) ด้วยการปรับปรุงวิธีการสังเคราะห์และการเจือไอออนของโลหะลงในโครงสร้างผลึก

สัญญาเลขที่ : PD2562-16        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พรจักร ศรีพัชราวุธ         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี บุญละคร         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : jakkree_boonlakhorn@hotmail.com
สถานะ : ปิดทุน

63
การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับผันความร้อนเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานีชาร์จแบตเตอรี่ของจักรยนต์ไฟฟ้า

สัญญาเลขที่ : PD2562-17        เงินทุน : 420,000        รูปแบบทุน : Full-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร         หน่วยสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขสิทธิ์ วรรณเสน         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : likkhasit123@hotmail.com
สถานะ : ปิดทุน

64
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้ซาเลี่ยน พาร์ทิชั่นสเตเตอร์กับโครงสร้างสองโรเตอร์ขั้วไม่สมมาตรสำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำ

สัญญาเลขที่ : PD2562-18        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : warat.sriwannarat@gmail.com
สถานะ : ปิดทุน

65
การพัฒนาความเสถียรแรงดันของระบบไฟฟ้ากาลังโดยใช้ดัชนีความเสถียรแรงดันบนพื้นฐานของการหากาลังการไหลที่เหมาะสมในสถานการณ์ภาวะวิกฤษติ

สัญญาเลขที่ : PD2562-19        เงินทุน : 216,000        รูปแบบทุน : Part-time         วันที่เริ่มต้น : 1 / 9 / 2562         วันที่สิ้นสุด : 31 / 8 / 2563        
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร         หน่วยสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์         อีเมล์ :
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นายสิโรตม์ คุณกิตติ         หน่วยสังกัด :         อีเมล์ : sirote_khunkitti@kkumail.com
สถานะ : ปิดทุน