กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Published Research)
โครงการวิจัย (Research Projects)
Mysterious ginger: Enclaves of a boom crop in Thailand

Authors : S. Choenkwan ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : Forest and Society
Document Type : journal ( isi )

Volume : 1
Issue : 2
Date : พฤศจิกายน / 2561
Pages : 144-153
Reference :    Link
In vitro rumen gas production kinetics, hydrocyanic acid concentration and fermentation characteristics of fresh cassava root and feed block sulfur concentration

Authors : G. Dagaew ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , A. Cherdthong ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , M. Wanapat ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , P. Chanjula ( N/A )

Source Title : Animal Production Science1
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 60
Issue : 5
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 659-664
Reference :    Link
Immature growth performance of three important rubber tree (Hevae brasiliensis) clones in a drought-prone are

Authors : S. Nhean ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , S.I.N. yutthaya ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , R. Rathanawong ( N/A ) , F.C. Do ( N/A )

Source Title : Australian Journal of Crop Science
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 14
Issue : 3
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 469-474
Reference : N/A
How do ethics and transparency practices work in Thailands local governments?

Authors : Thanabhatra Jaiyen ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , Sukanya Aimim-Tham ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , Achmad Nurmandi ( N/A ) , Dyah Mutiarin ( N/A )

Source Title : International Journal of Public Sector Performance Management (IJPSPM),
Document Type : journal ( )

Volume : 6
Issue : 3
Date : มกราคม - ธันวาคม / 2563
Pages : 361
Reference : N/A
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์

Authors : จิราวัฒน์ นางาม ( N/A ) , อิศรา ก้านจักร ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 59-70
Reference : N/A
การสร้างแบบฝึกกล้ามเนื้อตามลักษณะการใช้งานเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวและขา

Authors : ชุติญา อุ่นทานนท์ ( N/A ) , จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 71-77
Reference : N/A
Composite guar gum-silver nanoparticle hydrogels as self-healing, injectable, and antibacterial biomaterials

Authors : C Talodthaisong ( N/A ) , W Boonta ( N/A ) , S Thammawithan ( N/A ) , Rina Patramanon ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , N Kamonsutthipaijit ( N/A ) , JA Hutchison ( N/A ) , Sirinan Kulchat ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Materials Today Communications
Document Type : journal ( scopus , Q2 )

Volume : 24
Issue :
Date : กุมภาพันธ์ / 2563
Pages :
Reference : N/A
Epstein-Barr Virus Infection of Oral Squamous Cells

Authors : Chukkris Heawchaiyaphum ( N/A ) , Hisashi Iizasa ( N/A ) , Tipaya Ekalaksananan ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Ati Burassakarn ( N/A ) , Tohru Kiyono ( N/A ) , Yuichi Kanehiro ( N/A ) , Hironori Yoshiyama ( N/A ) , Chamsai Pientong ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : MICROORGANISMS
Document Type : journal ( isi )

Volume : 8
Issue : 3
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations? - ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อระบบยา: เหตุและปัจจัย?

Authors : Chutima Akaleephan ( N/A ) , Chalermsak Kittitrakul Kittitrakul ( N/A ) , Nusaraporn Kessomboon ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Kannikar Kijtiwatchakul ( N/A ) , Achara Eksaengsri ( N/A ) , Jiraporn Limpananont ( N/A )

Source Title : Journal of Health Science
Document Type : journal ( tci )

Volume : 29
Issue : พิเศษ
Date : มกราคม - กุมภาพันธ์ / 2563
Pages : s153-s166
Reference :    Link
ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลระยะ 1 ชั่วโมงแรกต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่แผนกงานฉุกเฉิน

Authors : สุทธิชัย แก้วหาวงศ์ ( N/A ) , ดลวิวัฒน์ แสนโสม ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 196-206
Reference :    Link
ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Authors : บวรพจน์ พุดสีแสน ( N/A ) , สุวรี ฤกษ์จารี ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 111-122
Reference : N/A
FTIR Microspectroscopy for the Assessment of Mycoplasmas in HepG2 Cell Culture

Authors : Piman Pocasap ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Natthida Weerapreeyakul ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Cholpajsorn Junhom ( N/A ) , Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan ( N/A ) , Montra Srisayam ( N/A ) , Apiyada Nonpunya ( N/A ) , Boondaree Siriwarin ( N/A ) , Munthipha Khamphio ( N/A ) , Chaiyachet Nanok ( N/A ) , Kanjana Thumanu ( N/A ) , Waraporn Tanthanuch ( N/A ) , Sahapat Barusrux ( N/A )

Source Title : Applied Sciences (Switzerland)
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 10
Issue : 11
Date : มิถุนายน / 2563
Pages : 1-14
Reference :    Link
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

Authors : สุธาทิพย์ จันทร์หนองหว้า ( N/A ) , ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 235-243
Reference : N/A
BAMBOO RICE: FOOD CULTURAL HERITAGE IN SOUTHEAST ASIA

Authors : Rattana Chanthao ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : International Journal of Education and Social Science Research
Document Type : journal ( )

Volume : 3
Issue : 6
Date : มกราคม - ธันวาคม / 2563
Pages : 111-116
Reference : N/A
Antecedents of Tourist Loyalty in Health and Wellness Tourism: The Impact of Travel Motives, Perceived Service Quality, and Satisfaction.

Authors : Warangkana Thawornwiriyatrakul ( คณะบริหารธุรกิจ ) , Supawat Meeprom ( คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี )

Source Title : International Journal of Innovation, Creativity and Change
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 11
Issue : 10
Date : ตุลาคม / 2564
Pages : 300-315
Reference :    Link
Introduction to the special section: Agrarian transformation in Thailand - commodities, landscapes, and livelihoods

Authors : S. Choenkwan ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , M. Fisher ( N/A )

Source Title : Forest and Society
Document Type : journal ( isi )

Volume : 2
Issue : 2
Date : พฤศจิกายน / 2562
Pages : 112-120
Reference :    Link
การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะที่ 1 และ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

Authors : กิ่งกมล พุทธบุญ ( N/A ) , วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 127-136
Reference :    Link
สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาใหม่

Authors : สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , บุศรา กาญจนบัตร ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 69-77
Reference :    Link
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Authors : เพ็ญศรี ปัญญาแก้ว ( N/A ) , ทวี สระน้ำคำ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 188-196
Reference : N/A
ผลการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอชเอสเข้าช่องไขสัน หลัง เพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์

Authors : รุจิรา ช ชุมชัย ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ธนพร ราษฎร์ศิริ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ฤทัยพร ราชมัคร ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , เทวินทร์ วงษ์พระลับ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , วุฒิไกร บุญคุ้ม ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : แก่นเกษตร
Document Type : journal ( tci )

Volume : 48
Issue : พิเศษ1
Date : มกราคม / 2563
Pages : 263-268
Reference :    Link
A new approach for reduction of attributes based on stripped quotient sets

Authors : NN Thuy ( N/A ) , Sartra Wongthanavasu ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Pattern Recognition
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 97
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด

Authors : สุพรรษา บุตตเขียว ( N/A ) , สิทธิพล อาจอินทร์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 244-255
Reference : N/A
Natural infections with larvae of Onchocercaspecies type I in the human-biting black fly, Simulium nigrogilvum (Diptera: Simuliidae), in western Thailand

Authors : A Saeung ( N/A ) , W Srisuka ( N/A ) , K Aupalee ( N/A ) , M Fukuda ( N/A ) , Y Otsuka ( N/A ) , K Taai ( N/A ) , Wanchai Maleewong ( คณะแพทยศาสตร์ ) , H Takaoka ( N/A )

Source Title : Acta Tropica
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 204
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
การออกแบบเครื่องมือทางปัญญาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาในรายวิชาการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Authors : เพรียว พลอาสา ( N/A ) , จารุณี ซามาตย์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 176-185
Reference : N/A
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลภูเวียง

Authors : พวงชุมพู ธนะภูมิชัย ( N/A ) , ณิชาภัตร พุฒิคามิน ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 10
Issue : 2
Date : พฤษภาคม - สิงหาคม / 2560
Pages : 159-167
Reference : N/A
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ

Authors : อุมาวดี เดชธำรงค์ ( N/A ) , วิระพงศ์ จันทร์สนาม ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : วารสารสมาคมนักวิจัย
Document Type : journal ( tci )

Volume : 25
Issue : 1
Date : มกราคม - เมษายน / 2563
Pages : 72-90
Reference : N/A
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-3 ปี : การศึกษาเบื้องต้น

Authors : จิภาภรณ์ แสงพารา ( N/A ) , สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , พูลสุข ศิริพูล ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
Document Type : journal ( tci )

Volume : 26
Issue : 2
Date : พฤษภาคม - ตุลาคม / 2561
Pages : 137-147
Reference : N/A
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักศึกษาผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ปีการศึกษา 2562

Authors : สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , มัทนา บัวศรี ( N/A ) , เปาซี วานอง ( N/A ) , Panyasack Sengonkeo ( N/A )

Source Title : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
Document Type : journal ( tci )

Volume : 3
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2563
Pages : 33-47
Reference : N/A
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการคิดแก้ปัญหาผ่านสังคมเครือข่าย Edmodo

Authors : ชลธิช ณ ลำปาง ( N/A ) , พงศ์ธนัช แซ่จู ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 48-58
Reference : N/A
A new environment-friendly supramolecular solvent-based liquid phase microextraction coupled to high performance liquid chromatography for simultaneous determination of six phenoxy acid herbicides in water and rice samples

Authors : K Seebunrueng ( N/A ) , P Phosiri ( N/A ) , R Apitanagotinon ( N/A ) , Supalax Srijaranai ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Microchemical Journal
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 152
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ALPS-Neo ในการประเมินความปวดของทารกเกิดก่อนกำหนด : การศึกษานำร่อง

Authors : ขวัญกมล ลาดเสนา ( N/A ) , สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , พูลสุข ศิริพูล ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Document Type : journal ( tci )

Volume : 5
Issue : 2
Date : กรกฎาคม - ธันวาคม / 2561
Pages : 85-95
Reference : N/A
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Authors : รพีพรรณ ยอดสุวรรณ์ ( N/A ) , ทวี สระน้ำคำ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 196-204
Reference : N/A
On o-Convergence of Iterative Sequences in CAT(0) Spaces

Authors : Satit Saejung ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Pongsakorn Yotkaew ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS
Document Type : journal ( isi , Q3 )

Volume : 48
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 35-45
Reference : N/A
ผลลัพธ์การดำเนินโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดงูานของกรรมการชุมชน อสม. และสมาชิก กลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาเทศบาลเมืองน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Authors : สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , วิลาสินี ชูทอง ( N/A ) , วิเชษฐ หลุดพา ( N/A ) , ภาวิดา รังสี ( N/A ) , แดนไพร แก้วเวหล ( N/A )

Source Title : วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Document Type : journal ( tci )

Volume : 9
Issue : 1
Date : มกราคม - เมษายน / 2563
Pages : 59-71
Reference : N/A
The Development of Simulation Web-Based Learning Environment to Enhance Ill-Structured Problem Solving for Engineering Students

Authors : T Thammabut ( N/A ) , S Chaijaroen ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , S Wattanachai ( คณะสัตวแพทยศาสตร์ )

Source Title : Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 12555 LNCS
Issue :
Date : ธันวาคม / 2564
Pages : 328-337
Reference : N/A
On the solution of two-dimensional fractional Black–Scholes equation for European put option

Authors : Din Prathumwan ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , K Trachoo ( N/A )

Source Title : Advances in Difference Equations
Document Type : journal ( scopus , Q2 )

Volume : 2020
Issue : 1
Date : ธันวาคม / 2564
Pages :
Reference : N/A
A luminescent sensor based on zinc(II) 1D chain coordination polymer for effective acetone detection

Authors : F Klongdee ( N/A ) , Sujittra Youngme ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Jaursup Boonmak ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Polyhedron
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 180
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
A multiscale investigation elucidating the structural complexities and electrochemical properties of layered-layered composite cathode materials synthesized at low temperatures

Authors : S Kaewmala ( N/A ) , N Wiriya ( N/A ) , P Chantrasuwan ( N/A ) , V Yordsri ( N/A ) , W Limphirat ( N/A ) , S Muhammad ( N/A ) , W-S Yoon ( N/A ) , J Nash ( N/A ) , Sutham Srilomsak ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , P Limthongkul ( N/A ) , Nonglak Meethong ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Physical Chemistry Chemical Physics
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 22
Issue : 10
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 5439-5448
Reference : N/A
A new optimization technique for the location and routing management in agricultural logistics

Authors : C Theeraviriya ( N/A ) , R Pitakaso ( N/A ) , Kanchana Sethanan ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , S Kaewman ( N/A ) , M Kosacka-Olejnik ( N/A )

Source Title : Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 6
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า (Advanced Organizer) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Authors : นุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์ ( N/A ) , อังคณา ตุงคะสมิต ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 116-124
Reference : N/A
A novel delay-dependent asymptotic stability conditions for differential and riemann-liouville fractional differential neutral systems with constant delays and nonlinear perturbation

Authors : W Chartbupapan ( N/A ) , O Bagdasar ( N/A ) , Kanit Mukdasai ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Mathematics
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 8
Issue : 1
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Visible light-induced degradation of antibiotic ciprofloxacin over Fe-N-TiO2 mesoporous photocatalyst with anatase/rutile/brookite nanocrystal mixture

Authors : Totsaporn Suwannaruang ( N/A ) , P. Hildebrand Josefine ( N/A ) , H. Taffa Dereje ( N/A ) , Michael Wark ( N/A ) , Krongthong Kamonsuangkasem ( N/A ) , Prae Chirawatkul ( N/A ) , Kitirote Wantala ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

Source Title : JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY
Document Type : journal ( isi )

Volume : 391
Issue :
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Theoretical and Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Problem Solving

Authors : P Pimsook ( N/A ) , S Chaijaroen ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 12555 LNCS
Issue :
Date : ธันวาคม / 2564
Pages : 483-489
Reference : N/A
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Authors : ณภัทร แพรชัยภูมิ ( N/A ) , อัมพรพรรณ ธีรานุตร ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 23-31
Reference :    Link
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกลวิธีการสอนตามแนวคิด PCK

Authors : ศิริรัตน์ อุ่นเกิด ( N/A ) , สิทธิพล อาจอินทร์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2560
Pages : 175-188
Reference : N/A
NEW EXPONENTIAL STABILITY CRITERION FOR NEUTRAL SYSTEM WITH INTERVAL TIME-VARYING MIXED DELAYS AND NONLINEAR UNCERTAINTIES

Authors : Boonyachat Meesuptong ( N/A ) , Kanit Mukdasai ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Issaraporn Khonchaiyaphum ( N/A )

Source Title : THAI JOURNAL OF MATHEMATICS
Document Type : journal ( isi , Q4 )

Volume : 18
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 333-349
Reference : N/A
No changes in gut microbiota after two-week sleep extension in chronically sleep-deprived individuals

Authors : S Reutrakul ( N/A ) , Apichart So-ngern ( คณะแพทยศาสตร์ ) , N Chirakalwasan ( N/A ) , S Saetung ( N/A ) , S Chanprasertyothin ( N/A ) , A Thakkinstian ( N/A ) , GE Chlipala ( N/A )

Source Title : Sleep Medicine
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 68
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages : 27-30
Reference : N/A
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Authors : ปนัดดา ญวนกระโทก ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , อัญชลี สารรัตนะ ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , กาญจนา ไชยพันธุ์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 123-138
Reference : N/A
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการสร้างโครงงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Authors : ปุณยนุช โมกศรี ( N/A ) , ทวี สระน้ำคำ ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , ไชยยศ เรืิองสุวรรณ ( N/A )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 176-187
Reference : N/A
Functional abilities in fallers and non-fallers with spinal cord injury

Authors : K Srisim ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , J Saengsuwan ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) , W Kamruecha ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , L Mato ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , S Amatachaya ( คณะเทคนิคการแพทย์ )

Source Title : Journal of Symptoms and Signs
Document Type : journal ( )

Volume : 1
Issue : 4
Date : ธันวาคม / 2556
Pages : 129-134
Reference : N/A
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

Authors : เยาวลักษณ์ นพนิยม ( N/A ) , ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 186-195
Reference : N/A
ประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood ของมันสำปะหลัง

Authors : ภูมิ ต๊ะอุ่น ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : แก่นเกษตร
Document Type : journal ( tci )

Volume : 48
Issue : 1
Date : มกราคม - กุมภาพันธ์ / 2563
Pages : 131-142
Reference : N/A
มูลค่าทางเท้ากับนโยบายการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเดินของเมืองอุบลราชธานี - Values of Footpath and Management of Walking Infrastructure in Ubon Ratchathani

Authors : ชุนันทร์ วามะขัน ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) , มนสิชา เพชรานนท์ ( คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ )

Source Title : วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 16
Issue : 2
Date : กรกฎาคม - ธันวาคม / 2560
Pages : 149-167
Reference :    Link
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฮอกกี้ของนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย

Authors : จิรวัฒน์ พิมพะนิตย์ ( N/A ) , ธชา รุญเจริญ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 41-47
Reference : N/A
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะการทำงานกลุ่มโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการสอนซิปปา ร่วมกับผังกราฟิกรายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors : ชลธิชา สุคนธ์ขจร ( N/A ) , นิลมณี พิทักษ์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 59-69
Reference : N/A
การเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง Self-reliance of Elderly Migrants Moving into Urban Area

Authors : อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , ดุษฎี อายุวัฒน์ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , เสาวลักษณ์ ชายทวีป ( คณะศิลปศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Document Type : journal ( tci )

Volume : 7
Issue : 3
Date : กันยายน - ธันวาคม / 2562
Pages : 295-305
Reference : N/A
Periodontitis and Gestational Diabetes Mellitus in Non-Smoking Women

Authors : A Chokwiriyachit ( N/A ) , AP Dasanayake ( N/A ) , W Suwannarong ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , D Hormdee ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , G Sumanonta ( N/A ) , W Prasertchareonsuk ( N/A ) , N Wara-Aswapati ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , J Combellick ( N/A ) , W Pitiphat ( คณะทันตแพทยศาสตร์ )

Source Title : J Periodontol
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 84
Issue : 7
Date : กรกฎาคม / 2556
Pages : 857-862
Reference :    Link
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การละเล่นพื้นเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Authors : อุมาพร ผิวแดง ( N/A ) , จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 300-306
Reference : N/A
Dicentrine Production in Callus and Cell Suspension Cultures of Stephania venosa

Authors : Tharita Kitisripanya ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Jukrapun Komaikul ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Nirachara Tawinkan ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Chuennapha Atsawinkowit ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Waraporn Putalun ( คณะเภสัชศาสตร์ )

Source Title : Natural Product Communications
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 8
Issue : 4
Date : เมษายน / 2556
Pages : 443-445
Reference :    Link
NON-DiFFERENTIABLE DELAY-INTERVAL-DEPENDENT EXPONENTIALLY PASSIVE CONDITIONS FOR NEUTRAL INTEGRO-DiFFERENTIAL EQUATIONS WITH TIME-VARYING DELAYS

Authors : Watcharin Chartbupapan ( N/A ) , Thongchai Botmart ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Kanit Mukdasai ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Narongrit Kaewbanjak ( N/A )

Source Title : THAI JOURNAL OF MATHEMATICS
Document Type : journal ( isi , Q4 )

Volume : 18
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 233-251
Reference : N/A
ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศกับการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่ปลูกภายใต้ระบบการให้น้ำ

Authors : สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , อโนมา ดงแสนสุข ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ธีระยุทธ นาคแดง ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : วารสารแก่นเกษตร (สัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2550)
Document Type : journal ( )

Volume : 35
Issue : 1
Date : มกราคม / 2550
Pages : 118-125
Reference :    Link
การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach)

Authors : ชุลีวรรณ สุขโข ( N/A ) , สิทธิพล อาจอินทร์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 70-78
Reference : N/A
Constraint handling technique for four-bar linkage path generation using self-adaptive teaching-learning-based optimization with a diversity archive

Authors : Sujin Bureerat ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , Suwin Sleesongsom ( N/A )

Source Title : ENGINEERING OPTIMIZATION
Document Type : journal ( isi , Q1 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Construction of polluted aerosol in accumulation that affects the incidence of lung cancer

Authors : Kriangsak Jenwitheesuk ( คณะแพทยศาสตร์ ) , U Peansukwech ( N/A ) , Kamonwan Jenwitheesuk ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Heliyon
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 6
Issue : 2
Date : กุมภาพันธ์ / 2563
Pages :
Reference : N/A
ผลของการพัฒนาความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษา: โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Authors : สายสุดา คำสุข ( N/A ) , ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 245-254
Reference : N/A
Allodiaptomus nongensis, a new diaptomid copepod (Copepoda: Calanoida) from a tributary of the Mekong River, with notes on its consumption by local people in Central Laos

Authors : Laosri Sanoamuang ( คณะวิทยาลัยนานาชาติ ) , SANTI WATIROYRAM ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : JOURNAL OF LIMNOLOGY
Document Type : journal ( isi , Q2 )

Volume : 2019
Issue : 78
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : 185-200
Reference : N/A
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของมารดาต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟและระดับบิลิรูบินในเลือดของทารก

Authors : จุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ ( N/A ) , พูลสุข ศิริพูล ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2563
Pages : 129-138
Reference : N/A
การประยุกต์กระบวนการ อาร์ ที ไอ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

Authors : ประคอง พลสิทธิ์ ( N/A ) , อัญชลี สารรัตนะ ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , จุฬามาศ จันทร์ศรีสคต ( N/A )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 151-163
Reference : N/A
ผลของการละเล่นพื้นเมืองไทยประยุกต์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะนํ้าหนักเกินของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Authors : อภิศิษฎ์ เสน่ห์วงศ์ ( N/A ) , วายุ กาญจนศร ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 265-274
Reference : N/A
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Authors : ปิ่นทอง วิหารธรรม ( N/A ) , พงศ์ธนัช แซ่จู ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2560
Pages : 164-175
Reference : N/A
Association of combined genetic variations in SOD3, GPX3, PON1, and GSTT1 with hypertension and severity of coronary artery disease

Authors : N Decharatchakul ( N/A ) , Chatri Settasatian ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Nongnuch Settasatian ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , Nantarat Komanasin ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , Upa Kukongviriyapan ( คณะแพทยศาสตร์ ) , P Intharapetch ( N/A ) , Vichai Senthong ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Kittisak Sawanyawisuth ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Heart and Vessels
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume :
Issue :
Date : กุมภาพันธ์ / 2563
Pages :
Reference : N/A
In vivo and in vitro anti-inflammatory activity of Lentinus polychrous extract.

Authors : Niramai Fangkrathok ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Jintana Junlatat ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Bungorn Sripanidkulchai ( คณะเภสัชศาสตร์ )

Source Title : J Ethnopharmacol (Journal of Ethnopharmacology)
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 2013
Issue : doi:pii: S0378-8741
Date : มีนาคม / 2556
Pages : 147: 631-637
Reference : N/A
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Authors : ณปภัช พรหมเครือ ( N/A ) , ทวี สระน้ำคำ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 79-86
Reference : N/A
Factors determining teenagers’delinquency and their entering into the regional juvenile observation and protection centre

Authors : Jirawon Tanwattanakul ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , Nilawan Chantapreeda ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , Saranya T. Tienprasert ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , Toansakul Tony Santiboon ( N/A )

Source Title : European Journal of Public Health Studies
Document Type : journal ( )

Volume : 2
Issue : 2
Date : กันยายน / 2563
Pages : 117-134
Reference : N/A
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Authors : กรรณิกา บูระวงษ์ ( N/A ) , ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 1-12
Reference : N/A
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Underhill ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Authors : ปิยมาศ วิชาเงิน ( N/A ) , หล้า ภวภูตานนท์ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 134-144
Reference : N/A
ผลของแบคทีเรีย Bacillus licheniformisBFP011 ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก

Authors : ปัทมวรรณ มณีสุวรรณ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , พิศาล ศิริธร ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : แก่นเกษตร
Document Type : journal ( tci )

Volume : 41
Issue : พิเศษ 1
Date : มกราคม / 2556
Pages : 327-332
Reference : N/A
Defining Mental Health Practitioners’ LGBTIQ Cultural Competence in Thailand

Authors : Timo Tapani Ojanen ( N/A ) , Darunee Phukao ( N/A ) , Pimpawun Boonmongkon ( N/A ) , Somporn Rungreangkulkij ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : Journal of Population and Social Studies
Document Type : journal ( , Q3 )

Volume : 29
Issue : -
Date : มกราคม - ธันวาคม / 2564
Pages : 158-176
Reference : N/A
Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception

Authors : Jen Sothornwit ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Y Werawatakul ( N/A ) , Srinaree Kaewrudee ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Pagakrong Lumbiganon ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Malinee Laopaiboon ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ )

Source Title : Cochrane Database of Systematic Reviews
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 2017
Issue : 4
Date : พฤษภาคม / 2560
Pages : -
Reference : N/A
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมซูโดกุ

Authors : เทวากร ต่างโอฐ ( N/A ) , ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 87-96
Reference : N/A
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

Authors : พรรณมล ปิ่นทอง ( N/A ) , ประยุทธ ชูสอน ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 153-163
Reference : N/A
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

Authors : อนุชา พลสุด ( N/A ) , ประยุทธ ชูสอน ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 255-265
Reference : N/A
Anticancer activity of lindernia crustacea (L.) f. muell. var. crustacean on human hct116 colon cancer cell via cellular lipid and β-sheet protein accumulation

Authors : S Barusrux ( N/A ) , N Weerapreeyakul ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , PP Phiboonchaiyanan ( N/A ) , M Khamphio ( N/A ) , W Tanthanuch ( N/A ) , K Thummanu ( N/A )

Source Title : Walailak Journal of Science and Technology
Document Type : journal ( scopus , Q4 )

Volume : 17
Issue : 11
Date : พฤศจิกายน / 2564
Pages : 1211-1220
Reference : N/A
Curcumin enhances chemotherapeutic effects and suppresses ANGPTL4 in anoikis-resistant cholangiocarcinoma cells

Authors : TT San ( N/A ) , P Khaenam ( N/A ) , V Prachayasittikul ( N/A ) , B Sripa ( N/A ) , N Kunkeaw ( N/A ) , W Chan-on ( N/A )

Source Title : Heliyon
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 6
Issue : 1
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Cytotoxic compounds from the stems of Diospyros ehretioides and their bioactivity

Authors : P Wosawat ( N/A ) , Thanaset Senawong ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , N Suchaichit ( N/A ) , NP Suchaichit ( N/A ) , Kwanjai Kanokmedhakul ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Somdej Kanokmedhakul ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Panawan Moosophon ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Natural Product Research
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Asian consensus recommendations on optimizing the diagnosis and initiation of treatment of hepatitis B virus infection in resource-limited settings

Authors : EJ Gane ( N/A ) , MR Charlton ( N/A ) , R Mohamed ( N/A ) , JD Sollano ( N/A ) , KS Tun ( N/A ) , TTT Pham ( N/A ) , DA Payawal ( N/A ) , RA Gani ( N/A ) , DH Muljono ( N/A ) , SK Acharya ( N/A )

Source Title : Journal of Viral Hepatitis
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume :
Issue :
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : -
Reference : N/A
ผลของการให้สารละลายน้ำตาลซูโครสที่มีความเข้มข้นต่างๆ กัน ต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำในทารกแรกเกิดครบกำหนด

Authors : สุพรรณี ชอบเรียบร้อย ( N/A ) , พูลสุข ศิริพูล ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล ( คณะแพทยศาสตร์ ) , สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 36
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2556
Pages : 11-22
Reference : N/A
การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Authors : ลำไพพัชร์ สีจันทร์ฮด ( N/A ) , ดาวรุวรรณ ถวิลการ ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 216-223
Reference : N/A
Clinical features and course of Angiostrongylus cantonensis eosinophilic meningitis in patients receiving supportive therapy

Authors : K Sawanyawisuth ( คณะแพทยศาสตร์ ) , K Sawanyawisuth ( คณะแพทยศาสตร์ ) , V Senthong ( คณะแพทยศาสตร์ ) , P Limpawattana ( คณะแพทยศาสตร์ ) , PM Intapan ( คณะแพทยศาสตร์ ) , W Maleewong ( คณะแพทยศาสตร์ ) , T Prasongdee ( N/A ) , S Naonongwai ( N/A ) , S Tiamkao ( คณะแพทยศาสตร์ ) , V Chotmongkol ( N/A ) , Sittichai Khamsai S ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Food and Waterborne Parasitology
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 21
Issue :
Date : พฤศจิกายน / 2564
Pages : -
Reference : N/A
Strongly Enhanced Dielectric Response and Structural Investigation of (Sr2+, Ge4+) Co-Doped CCTO Ceramics

Authors : Jakkree Boonlakhorn ( N/A ) , Narong Chanlek ( N/A ) , Prasit Thongbai ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Pornjuk Srepusharawoot ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
Document Type : journal ( isi , Q1 )

Volume : 124
Issue : 38
Date : กันยายน / 2564
Pages : 20682-20692
Reference : N/A
Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum

Authors : Arayaporn Macotpet ( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) , Ekkachai Pattarapanwichien ( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) , S Chio-Srichan ( N/A ) , Jureerut Daduang ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , Patcharee Boonsiri ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of Veterinary Science
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 21
Issue : 1
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Thai Pharmacists'' Attitudes and Experiences of Research

Authors : Tipaporn Kanjanarach ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , S Numchaitosapol ( N/A ) , Raksawon Jaisa-ard ( คณะเภสัชศาสตร์ )

Source Title : Research in Social and Administrative Pharmacy
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 8
Issue : 6
Date : พฤศจิกายน - ธันวาคม / 2556
Pages : e58-e59
Reference : N/A
Does Colectomy Improve Type 2 Diabetes?

Authors : Suriya Punchai ( คณะแพทยศาสตร์ ) , RL Wilson ( N/A ) , KM Meister ( N/A ) , Hanipah Nor ( N/A ) , Vangoitsenhoven Z ( N/A ) , Schauer R ( N/A ) , Steele PR ( N/A ) , Hull SR ( N/A ) , Aminian TL ( N/A )

Source Title : Obesity Surgery
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume :
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Biologics for chronic rhinosinusitis

Authors : L-Y Chong ( N/A ) , Patorn Piromchai ( คณะแพทยศาสตร์ ) , S Sharp ( N/A ) , K Snidvongs ( N/A ) , C Philpott ( N/A ) , C Hopkins ( N/A ) , MJ Burton ( N/A )

Source Title : Cochrane Database of Systematic Reviews
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 2019
Issue : 12
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : -
Reference : N/A
Effect of fibroin gel from Thai silk cocoon on color extract of Rosa spp. flowers

Authors : Natsajee Nualkaew ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Nanthiya Wongsangta ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , Theerasak Damrongrungrueng ( คณะทันตแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of Asian Association of Schools of Pharmacy
Document Type : journal ( )

Volume : 1
Issue : 2
Date : เมษายน - มิถุนายน / 2555
Pages : 116-124
Reference :    Link
Effect of hydrolysed collagen and Man-sao powder mixture as a fat replacer on quality of Vienna sausages

Authors : W Olanwanit ( N/A ) , Thanakorn Rojanakorn ( คณะเทคโนโลยี )

Source Title : International Food Research Journal
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 26
Issue : 5
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : 1525-1533
Reference : N/A
Controlling microstructure and significantly increased dielectric permittivity with largely reduced dielectric loss in CaCu3−xGe xTi4O12 ceramics

Authors : J Boonlakhorn ( N/A ) , N Chanlek ( N/A ) , P Srepusharawoot ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , P Thongbai ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Applied Physics A: Materials Science and Processing
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 126
Issue : 11
Date : พฤศจิกายน / 2564
Pages : -
Reference : N/A
การบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

Authors : วนิดา วงศ์คำจันทร์ ( N/A ) , อาคม อึ่งพวง ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 11
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2560
Pages : 224-233
Reference : N/A
Effect of synthesized conditions of Cu-K-OMS-2 on toluene oxidation performance

Authors : C Kaewbuddee ( N/A ) , N Chanlek ( N/A ) , Kitirote Wantala ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

Source Title : Applied Environmental Research
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 41
Issue : 3
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : 83-95
Reference : N/A
Does halal product availability and accessibility enhanced halal awareness and intention to purchase halal packaged food products: Malaysia and Thailand's halal industry perspective

Authors : H Shaari ( N/A ) , N Ahmad ( N/A ) , Salleh Md ( N/A ) , Mohd S ( N/A ) , SS Mokhtar ( N/A ) , Anon Khamwon ( คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ) , A Khamwon ( N/A ) , N Putatchote ( N/A )

Source Title : International Journal of Supply Chain Management
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 9
Issue : 1
Date : เมษายน / 2563
Pages : 921-930
Reference : N/A