กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Published Research)
โครงการวิจัย (Research Projects)
Cohort profile: Cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP)

Authors : Narong Khuntikeo ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Nittaya Chamadol ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Puangrat Yongvanit ( N/A ) , Watcharin Loilome ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Nisana Namwat ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Paiboon Sithithaworn ( คณะแพทยศาสตร์ ) , RH Andrews ( N/A ) , TN Petney ( N/A ) , Supannee Promthet ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) , Kavin Thinkhamrop ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) , Chaiwat Tawarungrung ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) , Bandit Thinkhamrop ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ )

Source Title : BMC Cancer
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 15
Issue : 459
Date : พฤษภาคม / 2558
Pages : 1-8
Reference : N/A
Characterization of Antimicrobial Resistance in Salmonella enterica Isolated from Pork, Chicken Meat, and Humans in Northeastern Thailand

Authors : N Sinwat ( N/A ) , S Angkittitrakul ( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) , R Chuanchuen ( N/A )

Source Title : FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 12
Issue : 9
Date : กันยายน / 2558
Pages : 759-765
Reference : N/A
การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะที่ 1 และ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

Authors : กิ่งกมล พุทธบุญ ( N/A ) , วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 127-136
Reference :    Link
A synbiotic mixture of scGOS/lcFOS and Bifidobacterium breve M-16V increases faecal Bifidobacterium in healthy young children

Authors : Pensri Kosuwon ( คณะแพทยศาสตร์ ) , M Lao-araya ( N/A ) , S Uthaisangsook ( N/A ) , C Lay ( N/A ) , J Bindels ( N/A ) , J Knol ( N/A ) , P Chatchatee ( N/A )

Source Title : Beneficial Microbes
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 9
Issue : 4
Date : มิถุนายน / 2561
Pages : 541-552
Reference : N/A
Mysterious ginger: Enclaves of a boom crop in Thailand

Authors : S. Choenkwan ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : Forest and Society
Document Type : journal ( isi )

Volume : 1
Issue : 2
Date : พฤศจิกายน / 2561
Pages : 144-153
Reference :    Link
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษา3

Authors : ปนัดดา ราศรี ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , ลัดดา ศิลาน้อย ( คณะศึกษาศาสตร์ )

Source Title : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 9
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2558
Pages : 63-70
Reference :    Link
Immature growth performance of three important rubber tree (Hevae brasiliensis) clones in a drought-prone are

Authors : S. Nhean ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , S.I.N. yutthaya ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , R. Rathanawong ( N/A ) , F.C. Do ( N/A )

Source Title : Australian Journal of Crop Science
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 14
Issue : 3
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 469-474
Reference : N/A
Financial markets development, business cycles, and bank risk in South America

Authors : Chaiporn Vithessonthi ( คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ) , Jittima Tonggurai ( N/A )

Source Title : Research in International Business and Finance
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 36
Issue : 2016
Date : มกราคม / 2559
Pages : 472-484
Reference :    Link
สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาใหม่

Authors : สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , บุศรา กาญจนบัตร ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 69-77
Reference :    Link
Access to antiretroviral therapy in HIV-infected children aged 0-19 years in the International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Global Cohort Consortium, 2004-2015: A prospective cohort study

Authors : S Desmonde ( N/A ) , F Tanser ( N/A ) , R Vreeman ( N/A ) , E Takassi ( N/A ) , A Edmonds ( N/A ) , Pagakrong Lumbiganon ( คณะแพทยศาสตร์ ) , J Pinto ( N/A ) , K Malateste ( N/A ) , C McGowan ( N/A ) , A Kariminia ( N/A )

Source Title : PLOS MEDICINE
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 15
Issue : 5
Date : มิถุนายน / 2561
Pages :
Reference : N/A
In vitro rumen gas production kinetics, hydrocyanic acid concentration and fermentation characteristics of fresh cassava root and feed block sulfur concentration

Authors : G. Dagaew ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , A. Cherdthong ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , M. Wanapat ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , P. Chanjula ( N/A )

Source Title : Animal Production Science1
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 60
Issue : 5
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 659-664
Reference :    Link
Epstein-Barr Virus Infection of Oral Squamous Cells

Authors : Chukkris Heawchaiyaphum ( N/A ) , Hisashi Iizasa ( N/A ) , Tipaya Ekalaksananan ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Ati Burassakarn ( N/A ) , Tohru Kiyono ( N/A ) , Yuichi Kanehiro ( N/A ) , Hironori Yoshiyama ( N/A ) , Chamsai Pientong ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : MICROORGANISMS
Document Type : journal ( isi )

Volume : 8
Issue : 3
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Effects of exogenous abscisic acid on foliar anthocyanin accumulation and drought tolerance in purple rice

Authors : P Ploenlap ( N/A ) , Wattana Pattanagul ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : BIOLOGIA
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 70
Issue : 7
Date : กรกฎาคม / 2558
Pages : 915-921
Reference : N/A
Developing a substance literacy scale for Thai population

Authors : K Momen ( N/A ) , Manop Kanato ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of the Medical Association of Thailand
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 98
Issue :
Date : พฤษภาคม / 2558
Pages : S10-S16
Reference : N/A
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลภูเวียง

Authors : พวงชุมพู ธนะภูมิชัย ( N/A ) , ณิชาภัตร พุฒิคามิน ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 10
Issue : 2
Date : พฤษภาคม - สิงหาคม / 2560
Pages : 159-167
Reference : N/A
FTIR Microspectroscopy for the Assessment of Mycoplasmas in HepG2 Cell Culture

Authors : Piman Pocasap ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Natthida Weerapreeyakul ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Cholpajsorn Junhom ( N/A ) , Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan ( N/A ) , Montra Srisayam ( N/A ) , Apiyada Nonpunya ( N/A ) , Boondaree Siriwarin ( N/A ) , Munthipha Khamphio ( N/A ) , Chaiyachet Nanok ( N/A ) , Kanjana Thumanu ( N/A ) , Waraporn Tanthanuch ( N/A ) , Sahapat Barusrux ( N/A )

Source Title : Applied Sciences (Switzerland)
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 10
Issue : 11
Date : มิถุนายน / 2563
Pages : 1-14
Reference :    Link
Effect of yeast fermented ethanol waste on feed utilization and digestion in dairy cattle

Authors : S Sunato ( N/A ) , Virote Pattarajinda ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , P Lowilai ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , Ngamnit Nontaso ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Pakistan Journal of Nutrition
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 14
Issue : 8
Date : กันยายน / 2558
Pages : 468-473
Reference : N/A
Antecedents of Tourist Loyalty in Health and Wellness Tourism: The Impact of Travel Motives, Perceived Service Quality, and Satisfaction.

Authors : Warangkana Thawornwiriyatrakul ( คณะบริหารธุรกิจ ) , Supawat Meeprom ( คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี )

Source Title : International Journal of Innovation, Creativity and Change
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 11
Issue : 10
Date : ตุลาคม / 2564
Pages : 300-315
Reference :    Link
Development of a treatment system for molasses wastewater: The effects of cation inhibition on the anaerobic degradation process

Authors : Takashi Onodera ( N/A ) , Shinya Sase ( N/A ) , Pairaya Choeisai ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , Wilasinee Yoochatchaval ( N/A ) , Haruhiko Sumino ( N/A ) , Takashi Yamaguchi ( N/A ) , Yoshitaka Ebie ( N/A ) , Kaiqin Xu ( N/A ) , Noriko Tomioka ( N/A ) , Motoyuki Mizuochi ( N/A ) , Kazuaki Syutsubo ( N/A )

Source Title : BIORESOURCE TECHNOLOGY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 131
Issue : -
Date : มีนาคม / 2556
Pages : 295-302
Reference :    Link
ผลการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบโดยฉีดฮอร์โมนเอฟเอชเอสเข้าช่องไขสัน หลัง เพียงเข็มเดียวในโคนมลูกผสมพันธุ์ไทยโฮลสไตน์

Authors : รุจิรา ช ชุมชัย ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ธนพร ราษฎร์ศิริ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ฤทัยพร ราชมัคร ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , เทวินทร์ วงษ์พระลับ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , วุฒิไกร บุญคุ้ม ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : แก่นเกษตร
Document Type : journal ( tci )

Volume : 48
Issue : พิเศษ1
Date : มกราคม / 2563
Pages : 263-268
Reference :    Link
Natural infections with larvae of Onchocercaspecies type I in the human-biting black fly, Simulium nigrogilvum (Diptera: Simuliidae), in western Thailand

Authors : A Saeung ( N/A ) , W Srisuka ( N/A ) , K Aupalee ( N/A ) , M Fukuda ( N/A ) , Y Otsuka ( N/A ) , K Taai ( N/A ) , Wanchai Maleewong ( คณะแพทยศาสตร์ ) , H Takaoka ( N/A )

Source Title : Acta Tropica
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 204
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Extremely enhanced nonlinear current-voltage properties of Tb-Doped CaCu3Ti4O12 ceramics

Authors : Prasit Thongbai ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , J Boonlakhorn ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , B Putasaeng ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , T Yamwong ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , S Maensiri ( N/A )

Source Title : JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 96
Issue : 2
Date : กุมภาพันธ์ / 2556
Pages : 379-381
Reference :    Link
ASTHMA BURDEN REMAINS HIGH: FINDINGS FROM THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT SURVEY

Authors : P Thompson ( N/A ) , Y Cho ( N/A ) , Watchara Boonsawat ( คณะแพทยศาสตร์ ) , J Ho ( N/A ) , P Eng ( N/A ) , J Hsu ( N/A ) , R Manap ( N/A ) , J Lin ( N/A ) , S Salvi ( N/A )

Source Title : RESPIROLOGY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 17
Issue :
Date : เมษายน / 2555
Pages : 38-38
Reference : N/A
Pay Attention to the Phrasal Structures: Going Beyond T-Units-A Response to WeiWei Yang

Authors : Douglas Biber ( N/A ) , Bethany Gray ( N/A ) , Kornwipa Poonpon ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : TESOL QUARTERLY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 47
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2556
Pages : 192-201
Reference : N/A
A luminescent sensor based on zinc(II) 1D chain coordination polymer for effective acetone detection

Authors : F Klongdee ( N/A ) , Sujittra Youngme ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Jaursup Boonmak ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Polyhedron
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 180
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Current Perspectives on Opisthorchiasis Control and Cholangiocarcinoma Detection in Southeast Asia

Authors : Narong Khuntikeo ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Attapol Titapun ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Watcharin Loilome ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Puangrat Yongvanit ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Bandit Thinkhamrop ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) , Nittaya Chamadol ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Thidarut Boonmars ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Teerachai Nethanomsak ( คณะศึกษาศาสตร์ ) , RH Andrews ( N/A ) , TN Petney ( N/A )

Source Title : FRONTIERS IN MEDICINE
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 5
Issue :
Date : มิถุนายน / 2561
Pages :
Reference : N/A
Plural Characteristics of Social Network of. Isan Labor Brokers

Authors : Thanapauge Chamaratana ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , Dusadee Ayuwat ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , Oranutda Chinnasri ( N/A )

Source Title : Kasetsart Journal - Social Sciences
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 34
Issue : 1
Date : มกราคม - เมษายน / 2556
Pages : 1-16
Reference :    Link
A new approach for reduction of attributes based on stripped quotient sets

Authors : NN Thuy ( N/A ) , Sartra Wongthanavasu ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Pattern Recognition
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 97
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
On o-Convergence of Iterative Sequences in CAT(0) Spaces

Authors : Satit Saejung ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Pongsakorn Yotkaew ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS
Document Type : journal ( isi , Q3 )

Volume : 48
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 35-45
Reference : N/A
Adherence to Antiretroviral Therapy (ART) among People Living With HIV (PLHIV): a cross-sectional survey to measure in Lao PDR

Authors : Visanou Hansana ( N/A ) , Pattara Sanchaisuriya ( คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) , Jo Durham ( N/A ) , Vanphanom Sychareun ( N/A ) , Kongmany Chaleunvong ( N/A ) , Suwanna Boonyaleepun ( คณะพยาบาลศาสตร์ ) , Frank Peter Schelp ( N/A )

Source Title : BMC PUBLIC HEALTH
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 13
Issue : 617
Date : มิถุนายน / 2556
Pages : doi:10.1186/1471-2458-13-617
Reference :    Link
On the solution of two-dimensional fractional Black–Scholes equation for European put option

Authors : Din Prathumwan ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , K Trachoo ( N/A )

Source Title : Advances in Difference Equations
Document Type : journal ( scopus , Q2 )

Volume : 2020
Issue : 1
Date : ธันวาคม / 2564
Pages :
Reference : N/A
A new environment-friendly supramolecular solvent-based liquid phase microextraction coupled to high performance liquid chromatography for simultaneous determination of six phenoxy acid herbicides in water and rice samples

Authors : K Seebunrueng ( N/A ) , P Phosiri ( N/A ) , R Apitanagotinon ( N/A ) , Supalax Srijaranai ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Microchemical Journal
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 152
Issue :
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
A new optimization technique for the location and routing management in agricultural logistics

Authors : C Theeraviriya ( N/A ) , R Pitakaso ( N/A ) , Kanchana Sethanan ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , S Kaewman ( N/A ) , M Kosacka-Olejnik ( N/A )

Source Title : Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 6
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
No changes in gut microbiota after two-week sleep extension in chronically sleep-deprived individuals

Authors : S Reutrakul ( N/A ) , Apichart So-ngern ( คณะแพทยศาสตร์ ) , N Chirakalwasan ( N/A ) , S Saetung ( N/A ) , S Chanprasertyothin ( N/A ) , A Thakkinstian ( N/A ) , GE Chlipala ( N/A )

Source Title : Sleep Medicine
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 68
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages : 27-30
Reference : N/A
Antiepileptic “antifertility properties of Cissampelos pareira Linn. leaf gel in male and female mice”

Authors : T Junaimuang ( N/A ) , A Luangpirom ( N/A ) , P Somsapt ( N/A ) , W Sukhorum ( คณะแพทยศาสตร์ ) , N Somparn ( N/A )

Source Title : International Journal of Phytomedicine
Document Type : journal ( isi,scopus , Q4 )

Volume : 7
Issue : 1
Date : ตุลาคม / 2558
Pages : 112-118
Reference : N/A
A hybrid localization model using node segmentation and improved particle swarm optimization with obstacle-awareness for wireless sensor networks

Authors : S Phoemphon ( N/A ) , Chakchai So-In ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , N Leelathakul ( N/A )

Source Title : Expert Systems with Applications
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 143
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
A novel delay-dependent asymptotic stability conditions for differential and riemann-liouville fractional differential neutral systems with constant delays and nonlinear perturbation

Authors : W Chartbupapan ( N/A ) , O Bagdasar ( N/A ) , Kanit Mukdasai ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Mathematics
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 8
Issue : 1
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Cytotoxic effect of sodium arsenite on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in vivo

Authors : Bundit Tengjaroenkul ( คณะสัตว์แพทยศาสตร์ ) , S Intamat ( N/A ) , P Thanomsangad ( N/A ) , U Phoonaploy ( N/A ) , Lamyai Neeratanaphan ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : International Journal of Environmental Studies
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 75
Issue : 4
Date : มิถุนายน / 2561
Pages : 580-591
Reference : N/A
Applying randori-style kata and agile practices to an undergraduate-level programming class

Authors : Chitsutha Soomlek ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Lecture Notes in Business Information Processing
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 212
Issue :
Date : ตุลาคม / 2558
Pages : 369-370
Reference : N/A
NON-DiFFERENTIABLE DELAY-INTERVAL-DEPENDENT EXPONENTIALLY PASSIVE CONDITIONS FOR NEUTRAL INTEGRO-DiFFERENTIAL EQUATIONS WITH TIME-VARYING DELAYS

Authors : Watcharin Chartbupapan ( N/A ) , Thongchai Botmart ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Kanit Mukdasai ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Narongrit Kaewbanjak ( N/A )

Source Title : THAI JOURNAL OF MATHEMATICS
Document Type : journal ( isi , Q4 )

Volume : 18
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 233-251
Reference : N/A
NEW EXPONENTIAL STABILITY CRITERION FOR NEUTRAL SYSTEM WITH INTERVAL TIME-VARYING MIXED DELAYS AND NONLINEAR UNCERTAINTIES

Authors : Boonyachat Meesuptong ( N/A ) , Kanit Mukdasai ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Issaraporn Khonchaiyaphum ( N/A )

Source Title : THAI JOURNAL OF MATHEMATICS
Document Type : journal ( isi , Q4 )

Volume : 18
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2563
Pages : 333-349
Reference : N/A
Curcumin enhances chemotherapeutic effects and suppresses ANGPTL4 in anoikis-resistant cholangiocarcinoma cells

Authors : TT San ( N/A ) , P Khaenam ( N/A ) , V Prachayasittikul ( N/A ) , B Sripa ( N/A ) , N Kunkeaw ( N/A ) , W Chan-on ( N/A )

Source Title : Heliyon
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 6
Issue : 1
Date : มกราคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Visible light-induced degradation of antibiotic ciprofloxacin over Fe-N-TiO2 mesoporous photocatalyst with anatase/rutile/brookite nanocrystal mixture

Authors : Totsaporn Suwannaruang ( N/A ) , P. Hildebrand Josefine ( N/A ) , H. Taffa Dereje ( N/A ) , Michael Wark ( N/A ) , Krongthong Kamonsuangkasem ( N/A ) , Prae Chirawatkul ( N/A ) , Kitirote Wantala ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

Source Title : JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY
Document Type : journal ( isi )

Volume : 391
Issue :
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
Constraint handling technique for four-bar linkage path generation using self-adaptive teaching-learning-based optimization with a diversity archive

Authors : Sujin Bureerat ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , Suwin Sleesongsom ( N/A )

Source Title : ENGINEERING OPTIMIZATION
Document Type : journal ( isi , Q1 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Effect of sulfur concentrations in fermented total mixed rations containing fresh cassava root on rumen fermentation

Authors : C. Supapong ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , A. Cherdthong ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : Animal Production Science
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : xx
Issue : xx
Date : มีนาคม / 2563
Pages : DOI: 10.1071/AN18779
Reference : N/A
Chromosomal aberration of snakehead fish (Channa striata) in affected reservoir by leachate with lead and mercury contamination

Authors : P Promsid ( N/A ) , Lamyai Neeratanaphan ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , W Supiwong ( N/A ) , Manop Sriuttha ( วิทยาเขตหนองคาย ) , Along Tanomtong Tanomtong ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : International Journal of Environmental Research
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 9
Issue : 3
Date : สิงหาคม / 2558
Pages : 897-906
Reference : N/A
Comparison of Forearm Swelling After Loop Forearm Arteriovenous Graft between Distal Vein Ligation and No Ligation

Authors : Supatcha Prasertcharoensuk ( คณะแพทยศาสตร์ ) , S Jirasiritham ( N/A ) , W Tirapanich ( N/A ) , S Leela-Udomlipi ( N/A ) , P Pootracool ( N/A ) , S Horsirimanont ( N/A ) , P Lertsithichai ( N/A ) , C Phasit ( N/A ) , N Lieungthada ( N/A )

Source Title : JAVA - Journal of the Association for Vascular Access
Document Type : journal ( scopus , Q3 )

Volume : 22
Issue : 2
Date : มิถุนายน / 2560
Pages : 93-97
Reference : N/A
Application of HPV DNA testing in follow-up after loop electrosurgical excision procedures in Northern Thailand

Authors : S Khunamornpong ( N/A ) , J Settakorn ( N/A ) , K Sukpan ( N/A ) , M Scheurer ( N/A ) , P Lupo ( N/A )

Source Title : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 16
Issue : 14
Date : ตุลาคม / 2558
Pages : 6093-6097
Reference : N/A
ชื่อเมืองในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น: โครงสร้างคำและความหมาย

Authors : มธุรส แพทย์ชีพ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Document Type : journal ( tci )

Volume : 34
Issue : 2
Date : พฤษภาคม - สิงหาคม / 2560
Pages : 62-85
Reference : N/A
Construction of polluted aerosol in accumulation that affects the incidence of lung cancer

Authors : Kriangsak Jenwitheesuk ( คณะแพทยศาสตร์ ) , U Peansukwech ( N/A ) , Kamonwan Jenwitheesuk ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Heliyon
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 6
Issue : 2
Date : กุมภาพันธ์ / 2563
Pages :
Reference : N/A
A comparison of letrozole and anastrozole followed by letrozole in breast cancer patients

Authors : Potchavit Aphinives ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Damnern Vachirodom ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Chaiwit Thanapaisal ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Dhanes Rangsrikajee ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Ong-art Namwong ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : BREAST CANCER-TARGETS AND THERAPY
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 7
Issue :
Date : พฤศจิกายน / 2559
Pages : 37-41
Reference : N/A
การสังเคราะห์วัสดุประกอบข้้วแอโนดแคดเมียมซัลไฟด์บนตัวรองรับไททาเนียมไดออกไซด์ท่อนาโน

Authors : มรรค ชอบชื่น ( N/A ) , ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

Source Title : วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
Document Type : journal ( tci )

Volume : 19
Issue : 4
Date : ตุลาคม - ธันวาคม / 2563
Pages : 65-79
Reference : N/A
ผลของโปรแกรมการสอนงานพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้แนวปฏิบัติและลดอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง

Authors : ประกายรุ้ง ต้นทัพไทย ( N/A ) , ขนิษฐา วรธงชัย ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Document Type : journal ( tci )

Volume : 38
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2563
Pages : 59-68
Reference :    Link
Lytic capability of bacteriophages (Family Myoviridae) on Burkholderia Pseudomallei

Authors : R Kulsuwan ( N/A ) , Surasakdi Wongratanacheewin ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Rasana Wongratanacheewin ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Chanaiporn Danvirutai ( N/A ) , Surapon Wiangnon ( N/A )

Source Title : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 45
Issue : 6
Date : ตุลาคม / 2558
Pages : 1344-1353
Reference : N/A
Physiology, growth and yield of different cassava genotypes planted in upland with dry environment during high storage root accumulation stage

Authors : S. Wongnoi ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , P. Banterng ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , N. Vorasoot ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , S. Jogloy ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , P. Theerakulpisut ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Agronomy
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 10
Issue : 4
Date : เมษายน / 2563
Pages : Article number 576
Reference : N/A
An Extensively Calcified Right Atrial Myxoma

Authors : Burabha Pussadhamma ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Chawalit Wongbuddha ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Annals of Thoracic Surgery
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 100
Issue : 2
Date : สิงหาคม / 2558
Pages : 7310
Reference : N/A
A new species of Boholina (Crustacea, copepoda, calanoida) and a first record for stygobiotic calanoid fauna from a cave in Thailand

Authors : C Boonyanusith ( N/A ) , K Wongkamhaeng ( N/A ) , Sujeephon Athibai ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : ZooKeys
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 2020
Issue : 904
Date : มกราคม / 2563
Pages : 1-22
Reference : N/A
Trends of Intravenous Antiepileptic Drugs Used in Patients at Srinagarind Hospital, Thailand

Authors : T Nuntasaen ( คณะแพทยศาสตร์ ) , N Chainirun ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Somsak Tiamkao ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Sunee Lertsinudom ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , S Pranboon ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Document Type : journal ( isi,scopus , Q3 )

Volume : 102
Issue : Supplement_3
Date : เมษายน / 2562
Pages : 19-24
Reference :    Link
Rare variant origin of the right testicular artery associated with the right upper accessory renal artery: A case report

Authors : Kimaporn Khamanarong ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of the Anatomical Society of India
Document Type : journal ( isi,scopus , Q4 )

Volume :
Issue :
Date : ตุลาคม / 2561
Pages :
Reference : N/A
Cytotoxic compounds from the stems of Diospyros ehretioides and their bioactivity

Authors : P Wosawat ( N/A ) , Thanaset Senawong ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , N Suchaichit ( N/A ) , NP Suchaichit ( N/A ) , Kwanjai Kanokmedhakul ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Somdej Kanokmedhakul ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Panawan Moosophon ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Natural Product Research
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
ความหลากชนิดของปลาในน้ำชี กรณีศึกษา ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Authors : วีรยุทธ ปัตถามัง ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ณัฐพล แพงอ่อน ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , กฤษฎา แก้วแก่นคูณ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ยศ บริสุทธ์ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , สุกัลยา เชิญขวัญ ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : แก่นเกษตร
Document Type : journal ( tci )

Volume : 45
Issue : พิเศษ 1
Date : มกราคม / 2560
Pages : 1545-1549
Reference :    Link
ประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood ของมันสำปะหลัง

Authors : ภูมิ ต๊ะอุ่น ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ( คณะเกษตรศาสตร์ )

Source Title : แก่นเกษตร
Document Type : journal ( tci )

Volume : 48
Issue : 1
Date : มกราคม - กุมภาพันธ์ / 2563
Pages : 131-142
Reference : N/A
Neonatal short-term outcomes in late preterm compared with term infants in Srinagarind Hospital

Authors : Junya Jirapradittha ( คณะแพทยศาสตร์ ) , P Rojanakarin ( N/A ) , Pakaphan Kiatchoosakun ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of the Medical Association of Thailand
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 103
Issue : 1
Date : กุมภาพันธ์ / 2563
Pages : 13-18
Reference : N/A
ถ่านกัมมันต์ประสิทธิภาพสูงจากน้ำยางดำ

Authors : สุธาทิพย์ ศิริปาณี ( N/A ) , พรนภา เกษมศิริ ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

Source Title : วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
Document Type : journal ( tci )

Volume : 19
Issue : 3
Date : กรกฎาคม - กันยายน / 2562
Pages : 48-60
Reference : N/A
Magnetic properties dependence on Fe2+/Fe3+ and oxygen vacancies in SrTi0.95Fe0.05O3 nanocrystalline prepared by hydrothermal method

Authors : L Wannasen ( N/A ) , Ekaphan Swatsitang ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , C Kietpeerakool ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Samuk Pimanpang ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , P Maiaugree ( N/A ) , N Ratchapolthavisin ( N/A ) , W Sang-aroon ( N/A ) , Wirat Jarernboon ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : MICROELECTRONIC ENGINEERING
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 146
Issue :
Date : ตุลาคม / 2558
Pages : 92-98
Reference : N/A
พัฒนาการภูมิปัญญาอีสาน จากความรู้พื้นบ้านสู่มรดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Authors : เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Document Type : journal ( )

Volume : 1
Issue : 1
Date : มกราคม - ธันวาคม / 2560
Pages : 31-68
Reference : N/A
Curative effect of xanthohumol supplementation during liver fluke-associated cholangiocarcinogenesis: Potential involvement of autophagy

Authors : S Thongchot ( N/A ) , M Thanee ( N/A ) , W Loilome ( N/A ) , Anchalee Techasen ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , T Boonmars ( N/A ) , Prakasit Sa-ngiamwibool ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Attapol Titapun ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Puangrat Yongvanit ( คณะแพทยศาสตร์ ) , C Isidoro ( N/A ) , Nisana Namwat ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of Traditional and Complementary Medicine
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Development of Appropriate Technology for Treatment of Molasses-Based Wastewater

Authors : Kazuaki Syutsubo ( N/A ) , Takashi Onodera ( N/A ) , Pairaya Choeisai ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) , Jamnan Khodphuvieng ( N/A ) , Preecha Prammanee ( N/A ) , Wilasinee Yoochatchaval ( N/A ) , Wanwipa Kaewpradit ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , Keiichi Kubota ( N/A )

Source Title : JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A- TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 48
Issue : 9
Date : เมษายน / 2556
Pages : 1114-1121
Reference :    Link
Essential anatomical consideration for periodontal surgery

Authors : Prachaney ( N/A ) , Suwadee Kositbowornchai ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , Subin Puasiri ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , Nuttha Moonthongnoi ( N/A ) , Pimpicha Phatanet ( N/A ) , Wanatchaporn Dornsricha ( N/A ) , Saengsome Peajaneh ( N/A )

Source Title : JOURNAL OF ANATOMY
Document Type : journal ( isi , Q1 )

Volume : 236
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages : 318-319
Reference : N/A
Hemoglobins F, A2, and E levels in Laotian children aged 6-23 months with Hb E disorders: Effect of age, sex, and thalassemia types

Authors : B Kingchaiyaphum ( N/A ) , Kanokwan Sanchaisuriya ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , Goonnapa Fucharoen ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , Attawut Chaibunruang ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , SY Hess ( N/A ) , G-M Hinnouho ( N/A ) , MA Barffour ( N/A ) , KR Wessells ( N/A ) , S Kounnavong ( N/A ) , Supan Fucharoen ( คณะเทคนิคการแพทย์ )

Source Title : International Journal of Laboratory Hematology
Document Type : journal ( scopus , Q2 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Clinical practice patterns on the use of magnesium sulphate for treatment of pre-eclampsia and eclampsia: a multi-country survey

Authors : Q Long ( N/A ) , O Oladapo ( N/A ) , S Leathersich ( N/A ) , J Vogel ( N/A ) , G Carroli ( N/A ) , Pagakrong Lumbiganon ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Z Qureshi ( N/A ) , A Guelmezoglu ( N/A )

Source Title : BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 124
Issue : 12
Date : พฤศจิกายน / 2561
Pages : 1883-1890
Reference : N/A
กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Authors : นรา พิมพ์พันธ์ ( วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ) , พิชญ์ สมพอง ( วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น )

Source Title : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Document Type : journal ( tci )

Volume : 8
Issue : 2
Date : กรกฎาคม - ธันวาคม / 2555
Pages : 261-276
Reference : N/A
Assessment of geological, hydrogeological and geotechnical characteristics of a proposed waste disposal site: A case study in Khon Kaen, Thailand

Authors : Rungroj Arjwech ( คณะเทคโนโลยี ) , K Somchat ( N/A ) , P Pondthai ( N/A ) , M Everett ( N/A ) , M Schulmeister ( N/A ) , S Saengchomphu ( N/A )

Source Title : Geosciences (Switzerland)
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 10
Issue : 3
Date : มีนาคม / 2563
Pages :
Reference : N/A
เจ็บป่วยเรื้อรัง: ความท้อแท้...ถดถอยของครอบครัวที่พยาบาลมิอาจละเลย!

Authors : ดารุณี จงอุดมการณ์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มข.
Document Type : journal ( )

Volume : 17
Issue : 1-4
Date : มกราคม - ธันวาคม / 2537
Pages : 7-14
Reference : N/A
Elevated levels of urinary 8-oxodG correlate with persistent periductal fibrosis after praziquantel treatment in chronic opisthorchiasis

Authors : C Wangboon ( N/A ) , Puangrat Yongvanit ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Watcharin Loilome ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Raynoo Thanan ( คณะแพทยศาสตร์ ) , C Worasith ( N/A ) , C Eamudomkarn ( N/A ) , Nittaya Chamadol ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Eimorn Mairiang ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Jiraporn Sithithaworn ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) , P Saichua ( N/A )

Source Title : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 98
Issue : 6
Date : มิถุนายน / 2561
Pages : 1763-1769
Reference : N/A
Bio-hydrogen production from glycerol by immobilized Enterobacter aerogenes ATCC 13048 on heat-treated UASB granules as affected by organic loading rate

Authors : Alissara Reungsang ( คณะเทคโนโลยี ) , Sureewan Sittijunda ( คณะเทคโนโลยี ) , Sompong O-Thong ( N/A )

Source Title : INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 2013
Issue : 38
Date : มีนาคม - พฤษภาคม / 2556
Pages : 6970-6979
Reference : N/A
Relationship between peripheral arterial stiffness and estimated pulmonary pressure by echocardiography in systemic sclerosis

Authors : Burabha Pussadhamma ( คณะแพทยศาสตร์ ) , W Suwannakrua ( N/A ) , P Toparkngarm ( N/A ) , Chaiyasith Wongvipaporn ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Chingching Foocharoen ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Ratanavadee Nanagara ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Acta Cardiologica Sinica
Document Type : journal ( scopus , Q2 )

Volume : 33
Issue : 5
Date : กันยายน / 2560
Pages : 514-522
Reference :    Link
Enhanced ferromagnetism in mechanically exfoliated CVD-carbon films prepared by using adamantane as precursor

Authors : S Sangphet ( N/A ) , S Siriroj ( N/A ) , N Sriplai ( N/A ) , D Doonyapisut ( N/A ) , S Thila ( N/A ) , S Lowpa ( N/A ) , H Nakajima ( N/A ) , S Maensiri ( N/A ) , Supree Pinitsoontorn ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , W Meevasana ( N/A )

Source Title : Applied Physics Letters
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 112
Issue : 24
Date : มิถุนายน / 2561
Pages :
Reference : N/A
An estimated quantitative lateral flow immunoassay for determination of artesunate using monoclonal antibody

Authors : Tharita Kitisripanya ( N/A ) , Witcha Sermpradit ( N/A ) , Seiichi Sakamoto ( N/A ) , Hiroyuki Tanaka ( N/A ) , Waraporn Putalun ( คณะเภสัชศาสตร์ )

Source Title : BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 34
Issue : 24
Date : กุมภาพันธ์ / 2563
Pages : e-4718
Reference : N/A
“ทุน" กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามภายใต้การเปลี่ยนผ่านนโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม

Authors : ณัฐวรรธ อุไรอำไพ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , กีรติพร จูตะวิริยะ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
Document Type : journal ( tci )

Volume : 35
Issue : 1
Date : มกราคม - เมษายน / 2560
Pages : 214-246
Reference : N/A
Semantic interoperability for data integration framework using semantic web services and rule-based inference: A case study in healthcare domain

Authors : S Sonsilphong ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , N Arch-Int ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : Journal of Convergence Information Technology
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 8
Issue : 3
Date : มกราคม / 2556
Pages : online
Reference :    Link
Effect of biting speed and jaw separation on force used to incise food

Authors : Jarin Paphangkorakit ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , Rajda Chaichit ( คณะทันตแพทยศาสตร์ ) , K Khummool ( N/A ) , S Nopphaisit ( N/A ) , A Saengsai ( N/A )

Source Title : Journal of Oral Rehabilitation
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume :
Issue :
Date : เมษายน / 2563
Pages :
Reference : N/A
Relationship between prognostic scoring systems and cytokine levels for systemic inflammation in peri-operative adult cardiac patients

Authors : D Tribuddharat ( N/A ) , D Sutra ( N/A )

Source Title : CARDIOVASCULAR RESEARCH
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 93
Issue :
Date : มีนาคม / 2555
Pages : S42-S43
Reference : N/A
Sulforaphene and sulforaphane in commonly consumed cruciferous plants contributed to antiproliferation in HCT116 colon cancer cells

Authors : Piman Pocasap ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , Natthida Weerapreeyakul ( คณะเภสัชศาสตร์ )

Source Title : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 6
Issue : 2
Date : มกราคม / 2559
Pages : 930-935
Reference : N/A
Modeling the Growth of Black Soldier Fly Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae): An Approach to Evaluate Diet Quality

Authors : Y. Sripontan ( คณะเกษตรศาสตร์ ) , C.-I. Chiu ( N/A ) , S. Tanansathaporn ( N/A ) , K. Leasen ( N/A ) , K. Manlong ( N/A ) , N. Papadopoulos ( N/A )

Source Title : Journal of Economic Entomology
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 113
Issue : 2
Date : เมษายน / 2563
Pages : 742-751
Reference :    Link
Design and operation of a low cost bio-oil fast pyrolysis from sugarcane bagasse on circulating fluidized bed reactor in a pilot plant

Authors : Wasakorn Treedet ( สำนักงานอธิการบดี ) , Ratchaphon Suntivarakorn ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

Source Title : Fuel Processing Technology
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 179
Issue :
Date : มิถุนายน / 2561
Pages : 17-31
Reference : N/A
Another look at Wang's new method for solving split common fixed-point problems without priori knowledge of operator norms

Authors : Rapeepan Kraikaew ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , Satit Saejung ( คณะวิทยาศาสตร์ )

Source Title : JOURNAL OF FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 20
Issue : 2
Date : มิถุนายน / 2561
Pages :
Reference : N/A
การวิเคราะห์กระบวรการประเมินกิจกรรมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 1 จังหวัดในภาคเหนือ

Authors : ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , ธนิสร์ ปทุมานนท์ ( คณะเภสัชศาสตร์ ) , สุพัตรา ชาติบัญชาชัย ( คณะเภสัชศาสตร์ )

Source Title : วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.๙ พิษณุโลก
Document Type : journal ( )

Volume : 1
Issue : 2
Date : กรกฎาคม / 2556
Pages : Article in press
Reference : N/A
Antimetabolic Syndrome Effect of Phytosome Containing the Combined Extracts of Mulberry and Ginger in an Animal Model of Metabolic Syndrome

Authors : N Palachai ( N/A ) , Jintanaporn Wattanathorn ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Supaporn Muchimapura ( คณะแพทยศาสตร์ ) , W Thukham-mee ( N/A )

Source Title : OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 2019
Issue : 2019
Date : พฤศจิกายน / 2563
Pages : -
Reference : N/A
Selective Uptake and Bioaccumulation of Antidepressants in Fish from Effluent-Impacted Niagara River

Authors : P Arnnok ( N/A ) , Ranee Singh ( คณะสัตว์แพทยศาสตร์ ) , Rodjana Burakham ( คณะวิทยาศาสตร์ ) , A Pérez-Fuentetaja ( N/A ) , D Aga ( N/A )

Source Title : Environmental Science and Technology
Document Type : journal ( scopus )

Volume : 51
Issue : 18
Date : กันยายน / 2560
Pages : 10652-10662
Reference :    Link
Bioaugmentation of Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus TISTR 895 to enhance bio-hydrogen production of Rhodobacter sphaeroides KKU-PS5

Authors : S Laocharoen ( N/A ) , Alissara Reungsang ( คณะเทคโนโลยี ) , Pensri Plangklang ( คณะเทคโนโลยี )

Source Title : BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS
Document Type : journal ( isi,scopus , Q1 )

Volume : 8
Issue :
Date : พฤศจิกายน / 2559
Pages : -
Reference : N/A
Secreted Opisthorchis viverrini glutathione S-transferase regulates cell proliferation through AKT and ERK pathways in cholangiocarcinoma

Authors : D Daorueang ( N/A ) , P Thuwajit ( N/A ) , S Roitrakul ( N/A ) , Thewarach Laha ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Sasithorn Kaewkes ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Y Endo ( N/A ) , C Thuwajit ( N/A )

Source Title : PARASITOLOGY INTERNATIONAL
Document Type : journal ( isi,scopus , Q2 )

Volume : 61
Issue : 1
Date : มีนาคม / 2555
Pages : 155-161
Reference : N/A
แท้งเถื่อน: อัปลักษณ์ของสังคมไทย!

Authors : ดารุณี จงอุดมการณ์ ( คณะพยาบาลศาสตร์ )

Source Title : มติชนรายวัน
Document Type : journal ( )

Volume : 17
Issue : 5930
Date : มกราคม / 2537
Pages : 19
Reference : N/A
Contrasting actions of ginsenosides Rb1 and Rg1 on glucose tolerance in rats

Authors : R Chaunchaiyakul ( N/A ) , Naruemon Leelayuwat ( คณะแพทยศาสตร์ ) , J-F Wu ( N/A ) , C-Y Huang ( N/A ) , C-H Kuo ( N/A )

Source Title : Chinese Journal of Physiology
Document Type : journal ( scopus , Q4 )

Volume : 62
Issue : 6
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : 267-272
Reference : N/A
Hypoimmunoglobulinemia and protein C deficiency in a girl with Jacobsen Syndrome: A case report

Authors : Suthasinee Sinawat ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Amnat Kitkhuandee ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Narong Auvichayapat ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Paradee Auvichayapat ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Yosanan Yospaiboon ( คณะแพทยศาสตร์ ) , Suthasinee Sinawat ( คณะแพทยศาสตร์ )

Source Title : Journal of the Medical Association of Thailand
Document Type : journal ( isi,scopus )

Volume : 96
Issue : 7
Date : สิงหาคม / 2556
Pages : 870-873
Reference : N/A
Nuclear and membrane progesterone receptors expression in placenta from early to late pregnancy in sheep: Effects of restricted nutrition and realimentation

Authors : T Bunma ( N/A ) , KA Vonnahme ( N/A ) , MA Vasquez-Hidalgo ( N/A ) , KC Swanson ( N/A ) , ST Dorsam ( N/A ) , AK Ward ( N/A ) , C Navanukrav ( N/A ) , AT Grazul-Bilska ( N/A )

Source Title : Theriogenology
Document Type : journal ( scopus , Q1 )

Volume : 148
Issue :
Date : พฤษภาคม / 2563
Pages : 95-102
Reference : N/A
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน : บทสำรวจเบื้องต้นในบริบทพื้นที่ตากและเชียงราย

Authors : พิมลพรรณ ไชยนันท์ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
Document Type : journal ( tci )

Volume : 36
Issue : 1
Date : มกราคม - มิถุนายน / 2560
Pages : 102-127
Reference : N/A
พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก

Authors : กริชยา ติวทอง ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) , ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : อินฟอร์เมชั่น
Document Type : journal ( tci )

Volume : 24
Issue : 2
Date : กรกฎาคม - ธันวาคม / 2560
Pages : 55-62
Reference : N/A
ฝรั่งเศสในเวียดนาม : สำรวจสถานภาพองค์ความรู้

Authors : ธนนันท์ บุ่นวรรณา ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )

Source Title : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Document Type : journal ( tci )

Volume : 19
Issue : 1
Date : มกราคม - มีนาคม / 2556
Pages : 159-198
Reference :    Link
Correction to: Effect of microbial sanitizers for reducing biofilm formation of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa on stainless steel by cultivation with UHT milk (Food Science and Biotechnology, (2019), 28, 1, (289-296), 10.1007/s10068-018-0448-4)

Authors : N Meesilp ( N/A ) , N Mesil ( N/A )

Source Title : Food Science and Biotechnology
Document Type : journal ( scopus , Q2 )

Volume :
Issue :
Date : ธันวาคม / 2563
Pages : -
Reference : N/A