ประกาศการวิจัยอื่น ๆ

  นันทพร สอนศีลพงศ์
  043-203177, เบอร์ภายใน: 42130ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

  831-60 แก้ไขประกาศ 337-2560
  337-60 ประกาศการจัดทำข้อตกลงการใช้วัตถุเพื่อการวิจัย
  แบบข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (ภาษาไทย)
  แบบข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)


พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

  พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542
  ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืช มิได้เพื่อการค้า
  การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นแบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชฯ (ตามมาตรา 53)
  แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช มาตรา 53
  แผนที่สถานที่ทำวิจัย-สถานที่จัดเก็บ