ผู้บริหาร และบุคลากร

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

tel : 043-202011 / internal tel : 50117
e-mail : monchai@kku.ac.th

ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ มาลีวงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

tel : 043-202011 / internal tel : 50117
e-mail : pewpan@kku.ac.th

วิสาขา อุ่นศรี

เลขานุการ

tel : 043-202011 / internal tel : 50117
e-mail : wisakaau@kku.ac.th

กองบริหารงานวิจัย

สมหวัง ทองนำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

internal tel : 42127
e-mail : somtho@kku.ac.th

กลุ่มภารกิจทุนและพัฒนานักวิจัย

งามจิตร กุดจอมศรี

กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย / NRU / RUN / โครงการ ศ. / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฯ

internal tel : 42762
e-mail : ngamchaitku@kku.ac.th

พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

ติดตามและเบิกจ่ายทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป


internal tel : 42131
e-mail : patcharinpi@kku.ac.th

ประพันธ์ พันตาเอก

ตัวชี้วัดกลุ่มและศูนย์วิจัย / ทุน คปก.(ภายใน มข.) / ทุนบ่มเพาะ

internal tel : 44829
e-mail : praphanph@kku.ac.th

บรรจง กาศแก้ว

ทุนนักวิจัยใหม่ และทุนบัณฑิตศึกษา(อุตสาหกรรม)

tel : 043-203178
e-mail : banjongka@kku.ac.thสิริประภา กิตติกำจร

ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก Post-doctoral training

internal tel : 50450
e-mail : siriki@kku.ac.th

กลุ่มภารกิจสนับสนุนระบบนิเวศน์วิจัย

กฤติกา แดงรัตน์

การจ้างนักวิจัยสมรรถนะสูง/Publication Clinic/ทุนนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฯ

internal tel : 42128, 42129
e-mail : ckriti@kku.ac.th

พัทธนันท์ เขินพลกรัง

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์/ทุนวิจัยสถาบัน/R2R

internal tel : 48188
e-mail : pattkh@kku.ac.th

จินตนา มูลตรี

ประชาสัมพันธ์การวิจัย/รางวัลด้านการวิจัย/รางวัลนักวิจัยดีเด่น/MOU

internal tel : 48189
e-mail : jintmo@kku.ac.th

อังกูร นุตะศะริน

Deployment/ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


internal tel : 42129
e-mail : jedijuku@gmail.comภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ

KKU International Journal of Humanities and Social Sciences / วารสารวิจัยสถาบัน (online)
internal tel : 50412
e-mail : pattabu@kku.ac.th

อิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์

การบริหารจัดการเครื่องมือวิจัย


internal tel : 44330
e-mail : supapas@kku.ac.th


ต้นกล้า อินสว่าง

ศูนย์เครื่องมือวิจัย


internal tel : 67204
e-mail : Tonkla_ins@hotmail.com


สาวิณี นาสมภักดิ์

ศูนย์เครื่องมือวิจัย


internal tel : 48369
e-mail : sawina@kku.ac.th


กิติมศักดิ์ สิทธิจันดา

งานด้านวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology


internal tel : 50450
e-mail : -

กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ธนายุทธ สังข์อินทร์

ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และสร้างเครือข่ายวิจัย


internal tel : 42765
e-mail : thanayuts@kkumail.com

เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา

ทุนวิจัยจากภายนอก/ติดตามวิจัยสถาบัน/เครือข่ายวิจัย สกอ.

internal tel : 42761
e-mail : setsiripa@kku.ac.th

ณัฐวิภา จันโทริ

ตรวจสอบทุน Exo/ข้อมูลทุน สกอ./fews KKU


internal tel : 45577
e-mail : natcha@kku.ac.th

กีรติกร สอดโคกสูง

งานเครือข่ายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์

internal tel : -
e-mail : Keerso@kku.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการองค์กร

สิริชัย กิตติกำจร

แผน/ตัวชี้วัด/ประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง

internal tel : 42759
e-mail : sirkit@kku.ac.th

นันทพร สอนศีลพงศ์

บริหารงานบุคคล (กลยุทธ์และบริการทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการและสิทธิประโยชน์/พัฒนาทรัพกรบุคคล/ประชุมพบผู้บริหารและบุคลากร)
internal tel : 42130
e-mail : nanson@kku.ac.th

เกียรติภูมิ กฤตเวทิน

ระบบ mis กองฯ/เว็บไซต์วิจัยสถาบันinternal tel : 41512
e-mail : kietkl@kku.ac.th

พงศกร นามิสา

บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย/เว็บไซต์และฐานข้อมูล/พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย


internal tel : 48189
e-mail : pongnam@kku.ac.th

จันทร์ ปานพรหม

งานสารบรรณ

internal tel : 42130
e-mail : pchan@kku.ac.th

วชิรพันธุ์ หาญชาติ

งานสารบรรณ

internal tel : 50113
e-mail : minnerover09@hotmail.com

ยุพิณ โสภาราษฎร์

การเงิน และการเบิกจ่ายเงินฝ่ายวิจัยฯ

internal tel : 42760
e-mail : yupins@kku.ac.th

กุฎากรษ์ ทองจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

internal tel : 48187
e-mail : kudato@kku.ac.th

สุณิษา แสงเหลา

การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุสำหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ

internal tel : 50118
e-mail : sunido@kku.ac.th

ชัญญนิษฐ์ คำภักดี

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกลุุ่มวิจัย

internal tel : 44852
e-mail : thankha@kku.ac.th