ทุน: สนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย

  ทุนในประเทศ : เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา
  043-203177, เบอร์ภายใน: 42761
  ทุนต่างประเทศ : เสาวนีย์ นามทะจันทร์
  043 202 498, 043 202059, เบอร์ภายใน: 44567แบบมอบอำนาจ

  ระบบยื่นหนังสือมอบอำนาจ
  แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือมอบอำนาจ
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีบริการวิชาการหรือทุนวิจัย (ยื่นข้อเสนอโครงการ) (1)
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีบริการวิชาการหรือทุนวิจัย (ลงนามสัญญาและดำเนินโครงการ) (2)
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจทั่วไป สำหรับประสานงานกับภาคเอกชน (2)
 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญา กรณีเปิดบัญชีโดยมหาวิทยาลัย
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจลงนามสัญญา กรณีเปิดบัญชีธนาคารโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ธนาคารกรุงไทย) * New


แบบบันทึกลงนาม (ภายใน)

  แบบบันทึก_001_โปรดลงนามหนังสือยื่นข้อเสนอโครงการ
  แบบบันทึก_002_โปรดลงนามหนังสือขอทุนวิจัย
  แบบบันทึก_003_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจลงนามสัญญา
  แบบบันทึก_004_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ
  แบบบันทึก_005_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจ( นำเข้า มีไว้ ครอบครอง ยกเว้นภาษี ยา เครื่องดื่ม วัตถุวิจัย ) กรณีงานวิจัย
  แบบบันทึก_006_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)
  แบบบันทึก_007_โปรดลงนามหนังสือแต่งตั้งบุคคลากรให้ดำเนินโครงการ


แบบหนังสือ (ภายนอก)

  หนังสือภายนอก


เอกสารขึ้นทะเบียนจ้างที่ปรึกษา

  แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
  แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา


ประกาศ หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ.2559


การอบรม

  7 มกราคม 2564
อบรมระบบบริหารจัดการด้านการเงินทุนวิจัยภายนอก

  วิธีปฏิบัติระบบแหล่งทุนนอก.ppsx
  VAN_Y2020_Update
  VAN - KKU Concept


ประกาศ หลักเกณฑ์ ทุนวิจัยภายนอก

  ประกาศ มข.1755 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย
  ประกาศฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คำสั่ง 5570/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คำสั่งที่ 5637/2563 การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
  คำสั่งที่ 5638/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
  คำสั่งที่ คำสั่งที่ 6348/2563 มอบอำนาจเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชา
  ขั้นตอนการปฏิบัติการรับทุนวิจัยต่างประเทศ SOP ภายใต้กองการต่างประเทศ
  ประกาศแนวปฏิบัติและขั้นตอนการบริหารจัดการกับแหล่งทุนภานอกต่างประเทศ
  ผังการจัดการเอกสารทุนวิจัยภายนอกทุกประเภท
  ขั้นตอนการปฏิบัติเสนอทุนภายนอก
  ขั้นตอนการรับทุนภายนอก (สำหรับนักวิจัย)
  มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (1157/2554)
  หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธิปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินฯ (203/2561)
  Principles of Administration of Budget to Support Research and Academic Services, and the Administration of Expenditure for Research and Academic Services of Khon Kaen University
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (1755/2559)
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  เลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์


แผนภูมิ ขั้นตอน

  ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย กรณี แหล่งทุนโอนเงินให้บัญชีโครงการวิจัยโดยตรง
  ขั้นตอนการมอบอำนาจ กรณี บุคคลภายนอก (ภาคเอกชน)
  ขั้นตอนระบบการบริหารจัดการเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563 (MISPR)

  Flow chart การเบิกจ่ายเงิน ปี 2562
  การขอเบิกเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  การขอใบเสร็จรับเงินจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเบิกเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ขั้นตอนเอกสารทุนวิจัยภายใน และภายนอก และสัญญารับทุนทุกประเภท กรณี เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ขั้นตอนทุนวิจัยภายนอก ข้อเสนอโครงการ สัญญารับทุน และ การมอบอำนาจด้านงานวิจัย กรณีเสนอ อธิการบดี
  ขั้นตอนการมอบอำนาจ
  ขั้นตอนการมอบอำนาจ กรณี บุคคลภายนอก (ภาคเอกชน)


เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน

  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (KTB)
  (ตัวอย่าง) การหนังสือขอปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (KTB)
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารยูโอบี (UOB)
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอยกเว้นภาษี

  หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ทุน บพค.) Letter of Support
  การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

  (ตัวอย่าง) สัญญาร่วมทุนวิจัย ฉบับ English
  (ตัวอย่าง) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
  (ตัวอย่าง) สัญญาร่วมวิจัย
  (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ
  (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความส่งสัญญารับทุน

  หนังสือยินยอม
  แบบ วช.วจ.01 เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ
  แบบ วช.วจ.01 เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัย/บริการวิชาการ (Check list)
  ใบสำคัญ
  บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า