ทุน: สนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย

  ทุนในประเทศ : เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา
  043-203177, เบอร์ภายใน: 42761
  ทุนต่างประเทศ : เสาวนีย์ นามทะจันทร์
  043 202 498, 043 202059, เบอร์ภายใน: 44567แบบมอบอำนาจ

  ระบบยื่นหนังสือมอบอำนาจด้านวิจัย
  แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือมอบอำนาจ
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีบริการวิชาการหรือทุนวิจัย
(ยื่นข้อเสนอโครงการ) (1)
* New
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีบริการวิชาการหรือทุนวิจัย
(ลงนามสัญญาและดำเนินโครงการ) (2)
* New
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจทั่วไป สำหรับประสานงานกับภาคเอกชน (2) * New
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจลงนามสัญญา กรณีเปิดบัญชีธนาคารโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ธนาคารกรุงไทย)


แบบบันทึกลงนาม (ภายใน)

  แบบบันทึก_001_โปรดลงนามหนังสือยื่นข้อเสนอโครงการ
  แบบบันทึก_002_โปรดลงนามหนังสือขอทุนวิจัย
  แบบบันทึก_003_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจลงนามสัญญา
  แบบบันทึก_004_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ
  แบบบันทึก_005_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจ( นำเข้า มีไว้ ครอบครอง ยกเว้นภาษี ยา เครื่องดื่ม วัตถุวิจัย ) กรณีงานวิจัย
  แบบบันทึก_006_โปรดลงนามหนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)
  แบบบันทึก_007_โปรดลงนามหนังสือแต่งตั้งบุคคลากรให้ดำเนินโครงการ


แบบหนังสือ (ภายนอก)

  หนังสือภายนอก


เอกสารขึ้นทะเบียนจ้างที่ปรึกษา

  แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
  แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา
  แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย พ.ศ.2565 * New


ประกาศ หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ.2559


การอบรม

  7 มกราคม 2564
อบรมระบบบริหารจัดการด้านการเงินทุนวิจัยภายนอก

  วิธีปฏิบัติระบบแหล่งทุนนอก.ppsx
  VAN_Y2020_Update
  VAN - KKU Concept


ประกาศ หลักเกณฑ์ ทุนวิจัยภายนอก

  ประกาศที่ 6194/2567 เรื่องมอบอำนาจรองอธิการบดีปฏิบัติการแทน * New
  ประกาศฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น * New
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี * new
  คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น * New
  ประกาศ มข.1755 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย
  ประกาศฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คำสั่ง 5570/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คำสั่งที่ 5637/2563 การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
  คำสั่งที่ 5638/2563 แต่งตั้งรองอธิการบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
  คำสั่งที่ คำสั่งที่ 6348/2563 มอบอำนาจเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชา
  ขั้นตอนการปฏิบัติการรับทุนวิจัยต่างประเทศ SOP ภายใต้กองการต่างประเทศ
  ประกาศแนวปฏิบัติและขั้นตอนการบริหารจัดการกับแหล่งทุนภานอกต่างประเทศ
  ผังการจัดการเอกสารทุนวิจัยภายนอกทุกประเภท
  ขั้นตอนการปฏิบัติเสนอทุนภายนอก
  ขั้นตอนการรับทุนภายนอก (สำหรับนักวิจัย)
  มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (1157/2554)
  หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธิปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินฯ (203/2561)
  Principles of Administration of Budget to Support Research and Academic Services, and the Administration of Expenditure for Research and Academic Services of Khon Kaen University
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (1755/2559)
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  เลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์


แผนภูมิ ขั้นตอน

  ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย กรณี แหล่งทุนโอนเงินให้บัญชีโครงการวิจัยโดยตรง
  ขั้นตอนการมอบอำนาจ กรณี บุคคลภายนอก (ภาคเอกชน)
  ขั้นตอนระบบการบริหารจัดการเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563 (MISPR)

  Flow chart การเบิกจ่ายเงิน ปี 2562
  การขอเบิกเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  การขอใบเสร็จรับเงินจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเบิกเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ขั้นตอนเอกสารทุนวิจัยภายใน และภายนอก และสัญญารับทุนทุกประเภท กรณี เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ขั้นตอนทุนวิจัยภายนอก ข้อเสนอโครงการ สัญญารับทุน และ การมอบอำนาจด้านงานวิจัย กรณีเสนอ อธิการบดี
  ขั้นตอนการมอบอำนาจ
  ขั้นตอนการมอบอำนาจ กรณี บุคคลภายนอก (ภาคเอกชน)


เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน

  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (KTB) กรณี เปิดบัญชีโดยใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น * New
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (KTB)
  (ตัวอย่าง) การหนังสือขอปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (KTB)
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารยูโอบี (UOB)
  (ตัวอย่าง) หนังสือขอยกเว้นภาษี

  หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ทุน บพค.) Letter of Support
  การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ * New

  (ตัวอย่าง) สัญญาร่วมทุนวิจัย ฉบับ English
  (ตัวอย่าง) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
  (ตัวอย่าง) สัญญาร่วมวิจัย
  (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ
  (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความส่งสัญญารับทุน

  หนังสือยินยอม
  แบบ วช.วจ.01 เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ * New
  แบบ วช.วจ.01 เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ * New
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัย/บริการวิชาการ (Check list) * New
  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนวิจัย/บริการวิชาการ (Check list) * New
  ใบสำคัญ
  บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า