Girl in a jacket
ประกาศและหลักเกณฑ์

  หลักเกณฑ์ให้ทุน 2484/2566 * NEW
  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายทุน 2372/2566 * NEW
  แบบขอรับทุนการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ * NEW
  สรุปรายงานการเดินทาง
  ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุน * NEW
  ใบสำคัญรับเงิน


ประกาศผลผู้ผ่านหลักเกณฑ์

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งวดที่ 5/2567 (เพิ่มเติม) * NEW
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งวดที่ 5/2567 * NEW
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งวดที่ 4/2567
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งวดที่ 3/2567
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งวดที่ 2 /2567
  ผลการพิจารณา งวดที่ 1/2567 (เพิ่มเติม)
  ผลการพิจารณา งวดที่ 1/2567
  ผลการพิจารณา งวดที่ 6/2566 (เพิ่มเติม)
  ผลการพิจารณา งวดที่ 6/2566
  ผลการพิจารณา งวดที่ 5/2566
  ผลการพิจารณา งวดที่ 4/2566
  ผลการพิจารณา งวดที่ 3/2566
  ผลการพิจารณา งวดที่ 2/2565
  ผลการพิจารณา งวดที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)
  ผลการพิจารณา งวดที่ 1/2566


  ผลการพิจารณา งวดที่ 4/2565
  ผลการพิจารณา งวดที่ 3/2565

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 6-2565 (เพิ่มเติม)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 6-2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 5-2565 (เพิ่มเติม)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 5/2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 1/2565
  ผลการพิจารณา งวดที่ 3/2563
  ผลการพิจารณา งวดที่ 3/2563
  ผลการพิจารณา งวดที่ 2/2563
  ผลการพิจารณา งวดที่ 1/2563