มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการลงวันที่ : 11/01/2021                มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ