RAD NEWS

30/11/2020

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 64

Read More
23/11/2020

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

Read More
19/11/2020

ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับตามสาขาวิชา (University Ranking By Subject)

Read More
13/11/2020

กองบริหารงานวิจัยชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More
13/11/2020

รายงานตีพิมพ์ 9 ม. วิจัย ประจำไตรมาศ 3

Read More
12/11/2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินวิจัยและบริการวิชาการ

Read More
09/11/2020

Fundamental Fund 2022

Read More
09/11/2020

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดพื้นที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

Read More
09/11/2020

กัญชา มข. ชูช่อพร้อมตัด

Read More
14/10/2020

6 ม. เครือข่าย อีสาน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มข พร้อมเป็นฐานวิจัย

Read More
09/10/2020

เชิดชูเกียรติ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More
07/10/2020

ประกาศรับสมัครผลงานเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

Read More
01/10/2020

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดย กองบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
25/09/2020

มข.จัดบรรยาย “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่”

Read More
24/09/2020

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำกราฟและตาราง และ เทคนิคการบริหารจัดการเวลา

Read More
24/09/2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 สำหรับการผลิตชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน

Read More
21/09/2020

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562

Read More
21/09/2020

มข.เปิดพื้นที่บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย

Read More