RAD NEWS

17/09/2021

รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563

Read More
17/09/2021

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

Read More
17/09/2021

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

Read More
17/09/2021

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

Read More
17/09/2021

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

Read More
06/09/2021

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหลังปริญญาเอก หลักสูตร "มาตรฐานอุตสาหกรรมกับการพัฒนางานวิจัยสู่สากล" ภายใต้โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอก

Read More
25/08/2021

KKU Elderly school โรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย

Read More
11/08/2021

ผลการตีพิมพ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

Read More
03/08/2021

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นำโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชงกัญชา”

Read More
13/07/2021

ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตของการเกษตรที่ยั่งยืน (Future Tech Trends of Sustainable Agriculture)

Read More
13/07/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. 2564

Read More
02/07/2021

รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงอยู่อันดับ 4 แต่ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
31/05/2021

นักวิจัย มข. ที่ตีพิมพ์ Q1 สูงสุดประจำเดือน พฤษภาคม 2564

Read More
05/05/2021

รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือน เมษายน 2564

Read More
30/04/2021

การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดเสนอหลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อใช้ในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564

Read More
30/04/2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Smart City Summit 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก Livable & Resilient Model in Action for Thais

Read More
23/04/2021

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1: "อินทนิลวิชาการ 64" “Best office Smart Solutions (BOSS)” วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่

Read More
21/04/2021

สนข เชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพ

Read More
16/04/2021

ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี ผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More
07/04/2021

งานเปิดแปลงกัญชง มข. “ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย” ขึ้น ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
02/04/2021

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย กองบริหารงานวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ครั้งที่ 2

Read More
31/03/2021

The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies

Read More
29/03/2021

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม เพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More
23/03/2021

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้น กัญชงไทย และทัวร์ชมแปลงกัญชงและกัญชา ในวันที่ 3-5 เมษายน 2564

Read More
19/03/2021

กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
15/03/2021

ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงกัญชงกับงาน "ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย" ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2564

Read More
10/03/2021

มข. เปิดแปลงทัวร์กัญชง วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 นี้ เชิญพบกับผลิตภัณฑ์เด็ดๆ จากใยกัญชง

Read More
04/03/2021

กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
23/02/2021

ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการนำหน้าอนามัย และ N95 มาใช้ซ้ำทางการแพทย์ ของอาจารย์ ผศ.ดร.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ , อาจารย์ ยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
23/02/2021

KKU - Research PODCAST มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

Read More
23/02/2021

ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นงานวิจัย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนงาน ของสายสนับสนุน

Read More
17/02/2021

สัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Webinar ในหัวข้อ Application of Genomics in Infectious Disease ประจำปี 2564

Read More
17/02/2021

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งผลงานเพื่อเผยแพร่

Read More
17/02/2021

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
11/02/2021

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการท่องเที่ยว ประจำปี 2564

Read More
02/02/2021

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

Read More
02/02/2021

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

Read More
02/02/2021

ผลการตีพิมพ์งานวิจัยของ 9 ม.วิจัย ประจำปี 2564 ในเดือน มกราคม

Read More
02/02/2021

ประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1

Read More
18/01/2021

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญคุณครู เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ

Read More
17/01/2021

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Read More
17/01/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 78 ปี

Read More
14/01/2021

กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”

Read More
14/01/2021

กัญชงลงแปลง ที่ มข

Read More
13/01/2021

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

Read More
13/01/2021

NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤตโควิด-19

Read More
11/01/2021

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กัญชงลงแปลง” สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
11/01/2021

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid - 19

Read More
11/01/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ

Read More
08/01/2021

แจ้งเลื่อน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติครั้ง 2

Read More
04/01/2021

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงงานใน The 48th Internation Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์

Read More
24/12/2020

ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4)

Read More
23/12/2020

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network

Read More
18/12/2020

ขอเชิญนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน

Read More
17/12/2020

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบ 2564 รอบที่ 2

Read More
15/12/2020

ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมระบบบริหารจัดการด้านการเงินทุนวิจัยภายนอก KKU Tranformation

Read More
14/12/2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินวิจัยและบริการวิชาการ

Read More
08/12/2020

อธิการบดี เข้าเยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารงานวิจัย

Read More
04/12/2020

บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการให้ทุนวิจัยในภาพรวมของประเทศไทย

Read More
30/11/2020

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 64

Read More
23/11/2020

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

Read More
19/11/2020

ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับตามสาขาวิชา (University Ranking By Subject)

Read More
13/11/2020

กองบริหารงานวิจัยชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More
13/11/2020

รายงานตีพิมพ์ 9 ม. วิจัย ประจำไตรมาศ 3

Read More
09/11/2020

Fundamental Fund 2022

Read More
09/11/2020

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดพื้นที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

Read More
09/11/2020

กัญชา มข. ชูช่อพร้อมตัด

Read More
14/10/2020

6 ม. เครือข่าย อีสาน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มข พร้อมเป็นฐานวิจัย

Read More
09/10/2020

เชิดชูเกียรติ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More
07/10/2020

ประกาศรับสมัครผลงานเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

Read More
01/10/2020

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดย กองบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
25/09/2020

มข.จัดบรรยาย “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่”

Read More
24/09/2020

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการทำกราฟและตาราง และ เทคนิคการบริหารจัดการเวลา

Read More
24/09/2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 สำหรับการผลิตชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน

Read More
21/09/2020

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562

Read More
21/09/2020

มข.เปิดพื้นที่บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย

Read More