ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กัญชงลงแปลง” สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 11/01/2021                ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กัญชงลงแปลง” สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มีภารกิจหลักในการดำเนินโครงการวิจัยกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับใบอนุญาตในการผลิต (ปลูก) กัญชง (ตามหนังสือสำคัญ ที่ 19/2563 เมื่อเดือน ตุลาคม 2563) จำนวนพื้นที่ ในการเพาะปลูก 1,664 ตารางเมตร ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการปลูกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศึกษาวิจัย การประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ ได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดจัดพิธี “กัญชงลงแปลง” สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น