บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยลงวันที่ : 13/01/2021                พค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
แบ่งเป็นทุนวิจัย ใน 3 ระดับ ได้แก่ Partnership Initiative Fund, Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund
สำหรับ 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคดนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคฒสาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนด
การรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Parnership Initiative Fund และ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Link : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/?fbclid=IwAR2nFKRvSzzvXJZe8PZPBCm2NS68cg82h1rUrBkl7eUkdz5mYbNxrHH7jSw