กัญชงลงแปลง ที่ มขลงวันที่ : 14/01/2021                กัญชงลงแปลง ที่ มข
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีปลูกกัญชงลงแปลง โดยสถาบันวิจัยแคนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีการปลูกกัญชงลงแปลงของสถาบันวิจัยแคนาบิสครบศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง เพื่อการนำไปใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ในมนุษย์และสัตว์ รวมไปถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจุบัน สถาบันวิจัยแคนาบิสครบศาสตร์ ยังเป็นผู้ดำเนินโครงการวิจัยและการประเมิน พัฒนาสายพันธุ์กัญชง เพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ การวิเคราะห์สารสำคัญในรูปแบบยา และการวิจัยคลินิกทางการแพทย์ และสัตวแพทย์ ศึกษาวิจัยการประเมินาสายพันธุ์กัญชง เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ (ตามหนังสือสำคัญ ที่ 19/2563) จัดว่าเป็นที่แรกของจังหวัด ที่มีการปลูกกัญชงเพื่อการประเมิน และพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อการแพทย์ การปลูกครั้งนี้ เป็นการปลูกรอบแรก ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิจัย ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป