กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”ลงวันที่ : 14/01/2021                ด้วยสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality” โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนักวิจัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th/ข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบทางราชการ
File : อีสานบนปชส.8กพ64.pdf

Link : http://www.thaiwest.su.ac.th/ข่าวสาร