สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญคุณครู เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพลงวันที่ : 18/01/2021               

                สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญคุณครู เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
ลงทะเบียนได้แล้ว วันนี้ - สิ้นเดือน ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/wankru64/หนาแรก