ประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1ลงวันที่ : 02/02/2021                ประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านรายละเอียดที่นี่  https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzY2OTk2&method=inline&fbclid=IwAR2QBOvJelhQK-jKS7rOSSagVsXMfdrKGq-y9TW7IpFpvFyteU6rxRL1Y28