มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8ลงวันที่ : 02/02/2021                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สั่งคมยุค New Normal ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ผู้ที่สนใจสมัครได้แล้วที่ http://conf.neu.ac.th/neunic2021/home/index.php ภายใน 31 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น