การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการท่องเที่ยว ประจำปี 2564ลงวันที่ : 11/02/2021                การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการท่องเที่ยว ประจำปี 2564

Phuket International Tourism Conference 2021 (1st# Phuket ITC 2021)

--------------------------------------------

องค์ปาฐก โดย Prof. Dr. Noel Scott, University of Sunshine Coast, Australia

องค์ปาฐก โดย ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

องค์ปาฐก โดย Prof. Dr. Dimitrios Buhalis, Bournemouth University, UK

--------------------------------------------

หัวข้อ: "การจัดการภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู" (Crisis Management in Tourism: Challengers, Response and Recovery strategies)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ควบคู่กับ งานประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

Deadline submission: 1 มีนาคม 2564

Website: https://phuketitc2021.pkru.ac.th/

=========================

ขอบเขตของการส่งบทความ:

1. พฤติกรรมการท่องเที่ยว
2. การตลาดท่องเที่ยว
3. พฤติกรรมขององค์กรด้านการท่องเที่ยวและการตอบสนองทางการตลาด
4. การปรับตัวของแหล่งท่องเที่ยว
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
6. การศึกษาด้านการท่องเที่ยว
7. กลยุทธ์ในการช่วยเหลือทางด้นการเงินและเศรษฐกิจ
8. การจ้างงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. แนวปฏิบัติ วิธีการ และจริยธรรมวิจัย
10. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตในการจัดสรรการท่องเที่ยว การนันทนาการ และการบริการ

-----

1. Travel behavior
2. Tourism marketing
3. Tourism organization behavior and responses
4. Destination management and marketing response strategies
5. Destination resilience
6. Development of “special interest tourism”
7. Tourism education
8. Economic and financial assistance strategies
9. Employment and human resources
10. Research practices, methods and ethics
11. Any other subject area related to crisis in Tourism, Leisure, or Hospitality Management

=========================

ติดต่อสอบถาม:

E-mail: phukettitc2021@pkru.ac.th
ที่มา : https://www.facebook.com/prachume/photos/a.1134174306957805/1335494840159083/