กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563ลงวันที่ : 17/02/2021                เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการบริการสังคม ซึ่งสอดคล้องต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบ workshop โดยแบ่งเป็นห้องๆตามกลุ่มสาขาวิชา โดย
*กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ศ.อารันต์ พัฒโนทัยและรศ.คุณเดช สุริหาร เป็นวิทยากร
*กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจาก ศ.โสพิศ วงศ์คำและผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ เป็นวิทยากร
*กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดุษฎี อายุวัฒน์และรศ.สุรชัย จันทร์จรัศ เป็นวิทยากร