สัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Webinar ในหัวข้อ Application of Genomics in Infectious Disease ประจำปี 2564ลงวันที่ : 17/02/2021                สัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Webinar ในหัวข้อ Application of Genomics in Infectious Disease ประจำปี 2564
—————-

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางจีโนมิกส์ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถให้รายละเอียดในเชิงลึกเพื่อศึกษาวิจัยเชื้อก่อโรคที่มีการระบาดในประเทศไทย ทั้งในแง่ของงานทางระบาดวิทยา การค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค/การดื้อยาของเชื้อ การติดตามแหล่งที่มาของเชื้อ และวัตถุประสงค์อื่นๆ

โดยมีกำหนดจัดสัมมนาใน 4 หัวข้อ จำนวน 4 ครั้ง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือผ่าน https://www.nstda.or.th/r/GenomicsEID โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โปรดลงทะเบียนแต่ละ session ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

026448150 ต่อ 81841 หรือ chompunoot.kap@nstda.or.th (ชมพูนุท)

026448150 ต่อ 81881 หรือ anongnart.kha@nstda.or.th (อนงค์นาฏ)

026448150 ต่อ 81830 หรือ monta@nstda.or.th (มนต์ตา)