ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นงานวิจัย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนงาน ของสายสนับสนุนลงวันที่ : 23/02/2021                เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริหารงานวิจัยและคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นงานวิจัย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนงาน ของสายสนับสนุน เพื่อตอบสนองพันธกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การนำเสนอโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มงานแผน
2. กลุ่มงานบริหาร
3. ด้านวิชาการ
4. ด้านการแพทย์หรือลดขั้นตอน
5. กลุ่มพัฒนางานโดยใช่ WEB
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ , รองศาสตราจารย์วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพงษ์ จำรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภักดี คณะเกษตรศาสตร์ , อาจารย์อภิชาติ บุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ , นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา , นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันทร์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม และ นายสฤษดิ์ เรืองธรรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว