ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการนำหน้าอนามัย และ N95 มาใช้ซ้ำทางการแพทย์ ของอาจารย์ ผศ.ดร.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ , อาจารย์ ยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 23/02/2021                ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการนำหน้าอนามัย และ N95 มาใช้ซ้ำทางการแพทย์ ของอาจารย์ ผศ.ดร.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ , อาจารย์ ยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น