กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564ลงวันที่ : 04/03/2021                กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ หนึ่งในโครงการนั้นคือ กิจกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ Site Visit สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังนักวิจัยใหม่ได้รับเงินทุนงวดที่ 1 แล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจ รับทราบถึงความคืบหน้าในการทำงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ก่อนการรายงานและนำข้อเสนอความก้าวหน้าในระยะ 6 เดือน เพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 2 ตามเงื่อนไขสัญญารับทุน
กิจกรรม Site Visit ดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยี โดยมี ศ. อริสรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี , ศ. วิทยา เงินแท้ คณะวิทยาศาสตร์ , รศ.ดร. กานดา สายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร. คุณเดช สุริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรคอยดูแลนักวิจัยใหม่ในครั้งนี้