กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564ลงวันที่ : 19/03/2021                กองบริหารงานวิจัยได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ หนึ่งในโครงการนั้นคือ กิจกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ Site Visit สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายหลังนักวิจัยใหม่ได้รับเงินทุนงวดที่ 1 แล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจ รับทราบถึงความคืบหน้าในการทำงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ก่อนการรายงานและนำข้อเสนอความก้าวหน้าในระยะ 6 เดือน เพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 2 ตามเงื่อนไขสัญญารับทุน
กิจกรรม Site Visit ดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ศ. วิทยา เงินแท้ คณะวิทยาศาสตร์ , รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รศ. อิศรา ก้านจักร , ผศ. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ และ รศ. สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นวิทยากรคอยดูแลนักวิจัยใหม่ในครั้งนี้