ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม เพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนลงวันที่ : 29/03/2021                ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม เพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies” ในเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ปาฐกถาพิเศษ และ ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส (นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจากบังกลาเทศ) และในภาคบ่ายจะเป็นการนำเสนอบทความทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 12 สาขาวิชา มากกว่า 60 ผลงานวิจัย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง http://conference.nida.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2727 3300, 3312 Email : conference@nida.ac.th

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และพิธีมอบโล่ / รางวัล ต่างๆ ได้แก่ โล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ โล่นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน เหรียญเกียรติยศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรางวัล NIDA Quality Award อีกด้วย