ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย กองบริหารงานวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ครั้งที่ 2ลงวันที่ : 02/04/2021                เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย กองบริหารงานวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้กำลังใจ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อขัดของ และมอบแนวทางแก้ไข ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยใหม่ได้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังได้พบปะพี่เลี้ยงนักวิจัยและผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ศาตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศ เกตุแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ภาณินี นฤธาราดลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ
และ เวลา 15.00 - 16.30 น. กองบริหารงานวิจัยฯ ได้ จัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง ที่ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง และ รองศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพบปะนักวิจัยใหม่ครั้งนี้