ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี ผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงวันที่ : 16/04/2021                ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทำวิจัย ณ Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, USA ในปี 2563 (ปัจจุบันทำวิจัยต่อเนื่องด้วยทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะยาว คณะแพทยศาสตร์ และทุนสนับสนุนจาก Prof. Peter Sicinski)
อาจารย์ที่ปรึกษาไทย: ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ: Prof. Peter Sicinski, Department of Genetics, Harvard Medical School, USA

 

                ผลงานตีพิมพ์: บทความ News & Views “The path to destruction for D-type cyclin proteins”
วารสาร: Nature; ปี 2021; Volume 592; issue 7856; DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00889-0
Impact Factor 2019: 42.779 (Q1)