สนข เชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพลงวันที่ : 21/04/2021                สนข เชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพ
โดยมีวงเงินงบประมาร 10,088,500 ระยะเวลาการศึกษา 18 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่รปึกษา (ราคากลาง) ได้จากเว็บไซต์ https://www.otp.go.th/site/index
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ >>http://otpcloud.otp.go.th/.../index.php/s/Ow1gkP78LMJVGRV...