โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1: "อินทนิลวิชาการ 64" “Best office Smart Solutions (BOSS)” วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่ลงวันที่ : 23/04/2021                โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1: "อินทนิลวิชาการ 64" “Best office Smart Solutions (BOSS)”
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่
Deadline submission: 30 เมษายน 2564
Website: https://bit.ly/3fS49Vu
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://maejonet.mju.ac.th/.../calendarPerson_0...
======================
ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายเลขโทรศัพท์: 053-873-550 ต่อ 888
-------------------------------------
นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 099-380-3838
นางจิราพน ชัยเขตร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-897-5753