กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Smart City Summit 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก Livable & Resilient Model in Action for Thaisลงวันที่ : 30/04/2021                กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Smart City Summit 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก Livable & Resilient Model in Action for Thais ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นการเชื่อมโยงเมืองด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการเมือง อำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีโครงสร้างการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และเป็นเมืองภิวัฒน์แห่งไทย ยั่งยืน อยู่เย็น เป็นสุข เราต้องออกแบบเมืองที่มีพลวัต พร้อมคำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยจากหลายด้าน อาทิ การบริการของรัฐ การศึกษา การวิจัย รวมไปถึงเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล

ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DIGA) จึงขอเรียนบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com, info-absolute@absolutealliances.com หรือ www.conferencethaiseries.com หรือคลิกที่ลิ้งค์>>
https://www.conferencethaiseries.com/.../smart-city.../