นักวิจัย มข. ที่ตีพิมพ์ Q1 สูงสุดประจำเดือน พฤษภาคม 2564



ลงวันที่ : 31/05/2021



                กองบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ได้ 2 เรื่อง คือ

(1) Colossal dielectric permittivity, reduced loss tangent and the microstructure of Ca1-xCdx Cu3Ti4O12-2yF2yceramics ในวารสาร RSC Advances ซึ่งอยู่ใน Q1 (Scimago Journal Ranking)

(2) Structural and dielectric properties, and nonlinear electrical response of the CaCu3-xZnxTi4O12 ceramics: Experimental and computational studies ในวารสาร Ceramics International ซึ่งอยู่ใน Q1 (Scimago Journal Ranking)