รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงอยู่อันดับ 4 แต่ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 02/07/2021                รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงอยู่อันดับ 4 แต่ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น