เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. 2564ลงวันที่ : 13/07/2021                เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. 2564
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลข 02-4708468 e-mail: orginter@mail.kmutt.ac.th อ่ายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ >>
https://sway.office.com/9UYg1r3d5hUtUvq2