ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตของการเกษตรที่ยั่งยืน (Future Tech Trends of Sustainable Agriculture)ลงวันที่ : 13/07/2021                ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตของการเกษตรที่ยั่งยืน (Future Tech Trends of Sustainable Agriculture)
 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ลงทะเบียนฟรี!
https://ticket.kku.ac.th/event/agritech
ออนไลน์
https://vconf.kku.ac.th