เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นำโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชงกัญชา”ลงวันที่ : 03/08/2021                          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นำโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชงกัญชา” กับบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด
         โดยช่วงแรก เป็นพิธีการปลูก ณ แปลงปลูกกัญชงกัญชา หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนวิจัยกัญชงกัญชา คณบดี และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) โดย นายแดน ปฐมวาณิชย์ และบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด โดย นายจุลภาส เครือโสภณ และต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในช่วงเวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดตั้ง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงให้สามารถต่อยอดสู่การนำไปใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยพืช กัญชง กัญชา เพื่อการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ การวิเคราะห์สารสำคัญ รูปแบบยา และการวิจัยคลินิกทางการแพทย์และสัตวแพทย์ ศึกษาวิจัยการประเมินสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรม
จากภารกิจของสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสแวงหาและสร้างคู่ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์และสามารถในต่อยอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่จะสามารถทำผลตอบแทนมาหมุนเวียนในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยกัญชง กับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) ที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง จะสามารถสร้างโอกาสและขยายผลทั้งทางด้านงานวิจัยกัญชงและการใช้ประโยชน์พืชกัญชงในเชิงพาณิชย์ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัย ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมในการปลูกกัญชงได้ในอนาคต