KKU Elderly school โรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัยลงวันที่ : 25/08/2021                KKU Elderly school โรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าสมัครรายวิชาในหลักสูตรดังนี้
- หลักสูตรด้านการเกษตรแม่นยำและการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน
(Smart Agriculture and Functional Food Development)
สำหรับผู้สูงอายุ
- หลักสูตรการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI for Ageing) สำหรับผู้สูงอายุ
- หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ การผลิตสื่อและการพัฒนาเว็บไซต์
- หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชนในยุควิถีใหม่
- หลักสูตรทักษะการเตรียมตัว การปรับสภาพแวดล้อม การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย (Gerontology)
สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ https://eschool.kku.ac.th
เพจเฟสบุค https://www.facebook.com/eSchoolKKU