กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหลังปริญญาเอก หลักสูตร "มาตรฐานอุตสาหกรรมกับการพัฒนางานวิจัยสู่สากล" ภายใต้โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกลงวันที่ : 06/09/2021                วันที่ 3 กันยายน 2564 กองบริหารงานวิจัยโดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหลังปริญญาเอก หลักสูตร "มาตรฐานอุตสาหกรรมกับการพัฒนางานวิจัยสู่สากล" ภายใต้โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารพลังงาน และวัสดุชีวภาพ เพื่ออนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยหลังปริญญาเอกมีความรู้ความสามารถ ในการสร้างองค์ความรู้เชิงลึกให้มากขึ้น รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ตามมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและทักษะการปฏิบัติงานวิจัย ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของภาครัฐบาลที่มุ่งเน้น 10 อนาคตอุตสาหกรรม S-curve อาทิเช่น อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต