วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแซง ได้ลงนามข้อตกลง บริการวิชาการและวิจัย ร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 28/10/2021                เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแซง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามข้อตกลง บริการวิชาการและวิจัย ร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีลงนามแทน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงนี้เพื่อให้ทาง ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ราขาวบิวเวอร์เรียและราเขียวเมตาไรเซียมให้แก่ทางกลุ่มเพื่อใช้ใน การขยายเพิ่มปริมาณและนำไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูมะม่วง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องการผลิตมะม่วง อินทรีย์ของทางจังหวัดกาฬสินธุ์ในการกระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและแทนที่ด้วย ศัตรูธรรมชาติเพื่อผลิตมะม่วงอินทรีย์ให้เพียงพอต่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้สนับสนุน เงินเพื่อผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์เป็นจำนวน 190,500