กองบริหารงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก”ลงวันที่ : 09/11/2021                กองบริหารงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร์ ศรีเลณวัติ และทีมวิทยากร เพื่อพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยในโครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต ให้มีการคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมจะคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างประกอบการคือ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และคน กิจกรรมดังกล่าวจัดชึ้นเพื่อให้นักวิจัยหลังปริญญาเอกได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการคิดเชิงออกแบบ สามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อนำเอาปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริหารอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิธีการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงาน นำหลักการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น