ฝ่ายวิจัยฯ จับมือกับ เครือบริษัท มาลีกรุ๊ป พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผสมสารสกัด CBD จากกัญชงลงวันที่ : 14/12/2021                เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คุณสุมนา เกิดขันหมาก รองกรรมการผู้จัดการ CEO Office บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีม R&D ของบริษัท เข้าพบ ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ และคณะ ผ่านการประชุมออนไลน์ เรื่องการนำสารสกัด CBD จากกัญชงซึ่งเป็นผลงานจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” (Branded Business) ซี่งบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะได้นำองค์ความรู้และผลงานที่ได้จากทีมวิจัยกัญชงกัญชาของสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลกต่อไปในอนาคต โดยใจความสำคัญของการหารือเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากการร่วมพัฒนาครั้งนี้จะสามารสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาไปยังวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าใบ และสารสกัด CBD ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการได้มากกว่า หนึ่งพันล้านบาท ภายใต้การดำเนินการนี้ เมื่อมีการดำเนินการทำความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมสารสกัด CBD จากกัญชงแล้ว อนาคตบริษัทยังมีความสนใจที่จะขอทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hemp Seed Oil (นมจากเมล็ดกัญชง) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกันอีกครั้งในระยะต่อไป