ฝ่ายวิจัยฯ ร่วมพิสูจน์ DNA กระดูกวัว-ควายโบราณ อายุกว่า 3000 ปีลงวันที่ : 14/12/2021                มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และปศุสัตว์ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันพิสูจน์ DNA กระดูกวัว ควายโบราณอายุกว่า 3000 ปี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และคณะ ได้รับเชิญประชุมร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐ์ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โดยผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง นางสาวกนกวลี สุริยะธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง พันตรีสุเมธ คำพิมาน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวนรวมกว่า 20 ท่าน ร่วมหารือ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการตรวจพิสูจน์ DNA โครงกระดูก วัว-ควายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง โดยกระดูกของสัตว์ใหญ่ดังกล่าวมีลักษณะคล้าย วัว-ควาย ที่ถูกขุดค้นพบในพื้นที่ตำบลบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก ที่ความลึกระดับอายุ 3000 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในนามสถาบันการศึกษาวิจัย เข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อนำองค์ความรู้ที่มีใช้ในการวางแผนการเก็บตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์สายพันธุ์ และบันทึกข้อมูลการกำเนิดสายพันธุ์สัตว์ใช้แรงงานในยุคโบราณ โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับข้อมูลทางโบราณคดี เป็นสิ่งสำคัญเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือถึงที่มาประวัติ ของสัตว์ใช้แรงงานในยุคโบราณ ข้อมูลที่ได้จากการร่วมมือดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยทางด้านโบราณคดีของพื้นที่ตำบลบ้านเชียง ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้มีการวางแผนเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ และวางแผนเก็บตัวอย่างจากกระดูกที่ถูกขุดค้นพบในลำดับต่อไป