ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และกองบริหารงานวิจัย จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563ลงวันที่ : 27/12/2021               

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และกองบริหารงานวิจัย จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัย และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง ณ โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จัดขึ้นภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับนักวิจัย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจ  ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง โดยในปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 31 รางวัล  รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน 19 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง 6 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 2 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 4 รางวัล

                รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตั้งใจที่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้สร้างผลงานวิจัยที่มีความสำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ระดับโลกอย่างก้าวหน้า และเป็นไปอย่างก้าวกระโดดโดยจากการจัดอันดับในระดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยผลงานล้วนมาจากนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลซึ่งมีผลงานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงนำมาซึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดงานในวันนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะตอบแทนที่ทุกท่านได้อุทิศตน  พลัง สติปัญญา กำลังกายกำลังใจ สร้างสรรค์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังใจให้ทุกท่านได้สร้างผลงานต่อไป และมีพลังที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความก้าวหน้าต่อไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม รวมถึงครอบครัวที่ช่วยผลักดันให้นักวิจัยได้สร้างผลงานอย่างเต็มที่

                ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีขึ้นต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท จนสามารถสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่น และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มีนักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 213 รางวัล เป็นรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 19 รางวัล และในปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 31 รางวัล  เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน 19 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง 6 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 2 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน อีก 4 รางวัล

Link : https://th.kku.ac.th/86965/