พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562ลงวันที่ : 21/09/2020                วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธาน เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิจัยจำนวน 21 คน โดยในงานยังมี ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณบดี ผู้อำนวยการกอง สำนัก สถาบันวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

                ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า ความตั้งใจหลักในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินครั้งนี้เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสมรรถนะสูงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี แบ่งเป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 8 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 7 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 4 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน อีก 2 รางวัล โดยเฉพาะนักวิจัยเกียรติคุณสารสินซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการทำผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกินกว่า 100 เรื่อง ซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างยิ่งและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักวิจัย แต่เราต้องการให้เป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นหลังได้มีแบบอย่างซึ่งเรามอบรางวัลนี้มาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาคือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ดังนั้นนักวิจัยทุกท่านถือว่าได้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยเพราะผลงานได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไปในระดับนานาชาติ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ และผลงานวิจัยหลายท่านได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชนและสังคม นอกจากนี้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลยังมีการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก “ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านในวันนี้ ท่านคือผู้ที่มีควาสามารถและเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้ท่านดำรงคงความสามารถและเป็นแบบอย่างให้นักวิจัยรุ่นหลัง” ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวในที่สุด

                ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Link : https://th.kku.ac.th/32985/