มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 สำหรับการผลิตชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคนลงวันที่ : 24/09/2020                เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 สำหรับการผลิตชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน โดยมี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมลวิภา พนิจรัมย์ เป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐานจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมินระบบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้ผ่านระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485: 2016 ภายใต้ขอบเขต “Production of Medical Diagnostic Test Kit Using Lateral Flow Technique” สำหรับการผลิตชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563