มข.จัดบรรยาย “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่” หวังให้อาจารย์ นักวิจัยใช้เป็นแนวทางทำวิจัยตอบโจทย์ประเทศลงวันที่ : 25/09/2020                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่” ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานพิธีเปิดกล่าวต้อนรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย อาจารย์/นักวิจัย และคณะทำงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษการพลิกโฉมงานวิจัยของประเทศ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่” และ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ สกสว. ด้านการบริหารระบบงบประมาณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้มีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเทคโนโลยี ในระดับสากลแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการและขับเคลื่อน กำหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เน้นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ ที่เป็นความสำคัญของพื้นที่ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส และมีเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของนักวิจัย ในปัจจุบัน ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไป ซึ่งนักวิจัยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเข้าใจ และเข้าถึงทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และของโลกในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่” ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าใจบทบาทระบบ การดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่ และ ระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย ของนักวิจัย เชื่อว่าการจัดการบรรยายพิเศษในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการแลกเปลี่ยนในเรื่องทิศทางงานวิจัยของประเทศ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้ตอบโจทย์และตรงตามทิศทางของประเทศ และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา หรือเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไป” ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนา การส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และพัฒนาสังคม ชุมชนได้ จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยน และเสวนาการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนวิจัย สป.อว. และกองทุน อววน. ของ สกสว. และได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่” นับเป็นการบรรยายครั้งสำคัญ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางงานวิจัยในอนาคตของประเทศ และแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุน รวมทั้งรับทราบนโยบายและทิศทางในการพัฒนานักวิจัย ในฐานะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัยของนักวิจัยให้มีผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ และการตอบสนองต่อแหล่งจัดสรรเงินทุนวิจัย ทั้งระบบกองทุน อววน.โดย สกสว. และแหล่งทุนจากภาครัฐผ่านหน่วยงานราชการ เช่น สป.อว. หน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมอื่นด้วย ในปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานร่วมกันเพื่อการปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research transformation) เพื่อการเพิ่มจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (mpact) สูงได้ พร้อมทั้งผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ( nnovation and Commercialized Research) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions) อีกด้วย

                ข่าว : วัชรา น้อยชมภู

Link : https://th.kku.ac.th/33755/