โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดย กองบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงวันที่ : 01/10/2020                โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดย กองบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ให้สามารถดำเนินโครงการ และนำผลการวิจัยไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นประจำทุกปี โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีเป้าประสงค์นำเสนอรายงานความก้าวหน้านี้เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับนักวิจัยที่ต้องการทราบถึงแนวทางหรือกรอบเนื้อหาสำหรับใช้ในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าที่มีลักษณะเหมือนกัน จึงเห็นควรจัดให้มี “การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563” ขึ้น โดยมีระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 29 กันยายน 2563 และ 1 - 2 ตุลาคม 2563